Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda Öngörülen Gider Avansının Uygulanması ile İlgili Ortaya Çıkan Bazı Meseleler ve Bunların Değerlendirilmesi

İbrahim ERCAN, Aziz Serkan ARSLAN
2012 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZET Yargılama esnasında oluşan ve yargılama sonunda haksız çıkan tarafça ödenen yargılama giderleri ile ilgili 6100 sayılı HMK önemli değişiklikler öngörmüştür. Kanun öncelikle yargılama giderlerinin neler olduğunu açıkça belirttikten sonra bu giderlerin davanın başında davacı tarafından peşin gider avansı şeklinde ödenmesini zorunluluk haline getirmiştir. Çalışmamızda öncelikle yargılama giderleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra dava şartı haline gelen gider avansının zaman
more » ... ının zaman bakımından uygulanması ve delil avansı ile ilişkisi incelenmiştir. Gider avansının uygulanması ile ilgili ortaya çıkan bazı meseleler önceki kanun hükümleri, HMK"nın genel amacı ve diğer kanunlardaki düzenlemeler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. ABSTRACT Occurred during the trial and the trial costs and expenses paid by the party on the wrong end of foresaw no major changes HMK. After specifying the first trial made it clear that the law costs of the case at the beginning of these expenses must be paid by the plaintiff in the form of cash advances have made it goes. After giving an overview of costs and expenses is primarily the case study, which has become a requirement in terms of implementation time and expense of advances investigated for evidence. Some of the issues arising in connection with the implementation of advance payment go to the provisions of the previous laws, regulations or other legislation, taking into account the overall objective of evaluated. GĠRĠġ Devlet, Anayasanın kendisine yüklediği yargılama fonksiyonunu mahkemeler aracılığıyla yerine getirirken, bu esnada oluĢan masrafın bir kısmını bu hizmetten yararlanan kiĢilerden talep eder, bu masrafa yargılama giderleri adı verilir. Kural olarak davanın baĢında ödenen ve dava sonunda haksız çıkan tarafa yüklenen bu giderlere iliĢkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu önceki kanuna kıyasla yargılamayı hızlandırıcı önemli değiĢiklikler içermektedir. Yıllardır uygulayıcılar elinde ve doktrinde alıĢılagelen eski kanun maddeleri ile 2011 yılında yürürlüğe giren yeni ve köklü değiĢiklikler içeren yeni kanun maddeleri arasında birtakım karıĢıklıklar meydana gelmesi doğaldır. Bu çalıĢmada özellikle HMK"nın yürürlüğe girmesinden sonra uygulamada yargılama giderlerine iliĢkin hükümlerin zaman bakımından uygulanması ve delil avansı ile iliĢkisi bakımından uygulamada oluĢan birtakım sorunlar ele alınacaktır.
doi:10.15337/suhfd.2017.70 fatcat:lejswuwdt5abrhni6hwebkhvxu