Yetiştirici Birliklerinin Tarımsal Kalkınmaya Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Örnek Olayı

Buket KARATURHAN, Tolga ŞEVİK, Özlem YILDIZ
2014 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
ÖZET ünümüzde çağdaş toplum olabilmenin önemli göstergelerinden biri ortak davranışta bulunma yani örgütlenmedir. Bunun için de örgütlenme, özellikle tarımın ve kırsal topluluğun kendi kendine yardım edebilmesinde, kalkınmasında önemli işleve sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki önemli üretici örgütlerinden biri olan yetiştirici birliklerinin tarımsal kalkınmadaki yerini ve etkisini, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Örnek Olayı ile ortaya koymaktır. Çalışmanın orijinal
more » ... nitelikli verileri Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiriciler arasından gayeli olarak seçilen 100 yetiştirici ile yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Birlik üyeleri en çok süt desteğinden yararlanmaktadır. Genç ve daha fazla sağmal ineğe sahip olan üreticiler süt desteklemelerini yeterli bulmaktadır. Ayrıca, işletme büyüklüğü, eğitim seviyesi ve sahip olunan hayvan sayısı arttıkça birliğe üye olmanın ekonomik olarak avantaj olduğunu düşünenlerin oranı artmaktadır. Bununla birlikte, sahip olunan hayvan sayısı ve işletme büyüklüğü arttıkça birliğin yayım çalışmalarından ve faaliyetlerinden memnuniyetin arttığı belirlenmiştir. ABSTRACT owadays, one of the most important indicators of contemporary society is the common behavior in other words organization. For this, the organization has an important function in helping and development of rural communities and especially agriculture. The main purpose of this study is to reveal the importance and impacts of Turkey's major producer organizations growers 'associations on agricultural development, at the case study of Edirne Case with Cattle Breeders' Association. The data of the study were collected from purposely selected 100 growers who are members of Edirne Cattle Breeders Association by face to face interviews. According to the findings, the members of the Association are eligible the most for support from the milk. Producers having young and more dairy cows found supports for milk sufficient. In addition, the number of respondents, who believe being union members has economic advantages, is increasing with firm size, education level, the number of animals. It is also found that satisfaction for extension work and activities of the association is increasing with the number of animals owned and firm size.
doi:10.20289/euzfd.25455 fatcat:ylfjfvexrveupcwb4w63gw4mny