Algorithm for determining the neighboring elements of movable cellular automata under the conditions fixed number of neighbors

V.V. Zhikharevich, K.P. Hazdiuk
2016 Bulletin of the National Technical University KhPI A series of Information and Modeling  
75 УДК 004.94:519.6 В . В . ЖИХАРЕВИЧ, канд. фіз.-мат. наук, доц., ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Чернівці, К.П. ГАЗДЮК, асистент, ЧФ НТУ "ХПІ", Чернівці АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СУСІДНІХ ЕЛЕМЕНТІВ МНОЖИНИ РУХОМИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ ЗА УМОВ ФІКСОВАНОЇ КІЛЬКОСТІ СУСІДІВ Розглянуто основні алгоритми пошуку найближчих сусідів для безсіткових методів моделювання фізичних процесів. На основі проведеної аналогії рухомих частинок із рухомими клітинними автоматами, запропоновано та досліджено новий алгоритм пошуку
more » ... ий алгоритм пошуку сусідів за умов їх фіксованої кількості. На прикладах рівномірного та довільного розподілу автоматів проілюстровано запропонований алгоритм. Іл.: 8. Бібліогр.: 9 назв. Ключові слова: безсітковий метод, рухомі клітинні автомати, алгоритм пошуку сусідів.
doi:10.20998/2411-0558.2015.33.08 fatcat:fqrlk24dhnc7lh77fscfvfpkiq