COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE REPUBLICS OF SERBIA, MONTENEGRO, AND CROATIA

Darko Nadić
unpublished
Оригиналан научни рад  Дарко Надић Примљено: 25. 02. 2012. Универзитет у Београду Ревидрана верзија: 04. 05. 2012. Факултет политичких наука Београд КОМПАРАТВНА АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНИХ СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И ХРВАТСКЕ  Апстракт Одрживи развој је постао један од кључних елемената у формулисању и спровођењу развојних политика у свету. Дефинише се као "развој који излази у сусрет потребама садашњице, а да не угрожава способност будућих генерација да задовоље своје
more » ... пствене потребе", али он је, осим тога, циљно оријентисан, дугорочан, свеобухватан и политички процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима. Концепт одрживог развоја подразумева усаглашавање економских, социјалних и еколошких захтева. Циљ стратегија одрживог развоја је да доведу до равнотеже три кључна фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог економског раста и привредног и технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже, заштите животне средине уз рационално располагање природним ресурсима, спајајући их у једну целину подржану одговарајућим институционалним оквиром. У овом раду постављена су два основна задатка. Први, да се изложе структурна форма и основне карактеристике националних стратегија одрживог развоја Република Србије, Црне Горе и Хрватске (у даљем тексту НСОР Србије, Црне Горе и Хрватске); други, да се изврши компаративна анализа националних стратегија одрживог развоја наведене три државе и пружи преглед њихових међусобних идентичности, сличности и разлика. Да би се успешно одговорило на ове задатке дефинисана су три основна критеријума компарације: економски, социјални и еколошки. Прецизније речено, одређено је петнаест кључних критеријума одрживог развоја, по пет из сваког сегмента (економски, социјални и еколошки) на основу којих је извршена анализа ова три национална документа. Кључне речи: одрживи развој, националне стратегије, екологија, економија, политика darko.nadic@fpn.bg.ac.rs  Рад је резултат рада на пројекту број 179076, Политички идентитет Србије у Регионалном и глобалном контексту који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије. Abstract Sustainable development has become one of the key elements in formulating and implementing development policies in the world. It can be defined as "the development that meets present needs without endangering the ability of future generations to meet their own needs". In addition to that, it is a target-oriented, long-term, comprehensive political process that affects all aspects of life (economic, social, environmental, and institutional) at all levels. The concept of sustainable development implies the harmonization of economic, social, and environmental requirements. The goal of sustainable development strategies is to balance three key factors, as pillars of sustainable development: sustainable economic growth and economic and technological development, sustainable development of society based on social balance, and environmental protection with rational management of natural resources, combining them into a whole, supported by appropriate institutional framework. In this paper, there are two main aims: first, to describe the structural form and the basic characteristics of the national sustainable development strategies in Serbia, Montenegro and Croatia; second, to perform a comparative analysis of these three national sustainable development strategies and to provide a review of their similarities and differences. The comparison is based on three criteria: economic, social, and ecological. More specifically, for each of these three aspects (economic, social and environmental) five criteria are set, yielding fifteen key criteria for sustainable development on which the analysis is based.
fatcat:grdlpumtffgvhj43jbdvmkfxr4