Μελέτη του πρωτεϊνικού ισοζυγίου και της κινητοποίησης μυϊκού ιστού κατά τη μεταβατική περίοδο σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Νεκτάριος Α. Σιάχος
2021
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη του πρωτεϊνικού ισοζυγίου και της κινητοποίησης μυϊκού ιστού κατά τη μεταβατική περίοδο σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 252 αγελάδες φυλής Holstein 6 εκτροφών. Σε 7 χρονικά σημεία (από 60/45 ημέρες πριν από τον τοκετό μέχρι 28 ημέρες μετά από αυτόν) γινόταν σε κάθε αγελάδα κλινική εξέταση, εκτίμηση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης (ΔΘΚ) καθώς και υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους του επιμήκη ραχιαίου μυός (longissimus dorsi
more » ... ness, LDT) και του υποδόριου λιπώδους ιστού (backfat thickness, BFT). Σε κάθε ημέρα ελέγχου λαμβάνονταν 2 δείγματα αίματος για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της κρεατινίνης (ΚΡΕ) στον ορό και της 3-μεθυλοϊστιδίνης (3-ΜΗ) στο πλάσμα του αίματος. Επιπλέον, τις ημέρες ελέγχου 7 και 21 προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του β-υδροξυβουτυρικού (ΒΗΒ) στον ορό του αίματος. Για κάθε αγελάδα καταγράφηκαν τα κυριότερα επιλόχεια νοσήματα.Η εκδήλωση τουλάχιστον ενός από τα προηγούμενα κλινικά νοσήματα μετά τον τοκετό (ΚΝ_1-28) καταγράφηκε επίσης ως μια νέα κατηγορική διωνυμική μεταβλητή. Επίσης, εκτιμήθηκαν ο αναλογικός κίνδυνος διενέργειας της 1ης ΤΣ κατά τις 150 πρώτες ημέρες της ΓΠ (1ηΤΣ_150), η πιθανότητα εγκυμοσύνης στην 1η ΤΣ (ΕΓΚ_1ηΤΣ) και ο αναλογικός κίνδυνος εγκυμοσύνης κατά τις 150 πρώτες ημέρες της ΓΠ (ΕΓΚ_150). Αξιολογήθηκε ο ΔΘΚ ως ερμηνευτική μεταβλητή των LDT και BFT, καθώς και η ταυτόχρονη συμβολή των LDT και BFT στη διακύμανση του ΔΘΚ. Υπολογίστηκε επίσης, το εύρος τιμών αναφοράς των LDT και BFT ανά βαθμίδα ΔΘΚ. Επιπλέον, εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διακύμανση των LDT και BFT . Στη συνέχεια διερευνήθηκε η σχέση των LDT και BFT με τον κίνδυνο εκδήλωσης κάθε επιλόχειου νοσήματος, με τον αναλογικό κίνδυνο 1ηΤΣ_150 και ΕΓΚ_150 καθώς και με τον κίνδυνο ΕΓΚ_1ηΤΣ. Τέλος, εκτιμήθηκε η σχέση των μετρήσεων LDT και των μεταβολών του με τις συγκεντρώσεις 3-ΜΗ, καθώς και με τις συγκεντρώσεις της ΚΡΕ Η συσχέτιση του ΔΘΚ ήταν μέτρια με το LDT και ισχυρή με το BFT. H συμβολή του BFT στη διακύμανση του ΔΘΚ ήταν μεγαλύτε [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.335154 fatcat:agxlstrjk5folfisxd6uuxivky