Crònica parlamentària

Roser Serra Albert, Ramon Prat Bofill
2011 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
Aquesta secció de la Revista ofereix un repàs del conjunt de les tramitacions parlamentàries del primer semestre de 2010 que han tractat, en major o me nor mesura, sobre la llengua i la política lingüística 1 exclusivament, i aquelles que inclouen referències al català, però que responen a interessos i reivindica cions sobre altres matèries. La informació s'estructura en tres blocs, el primer és relatiu a les iniciatives legislatives en tràmit parlamentari relacionades amb la llengua; en segon
more » ... llengua; en segon lloc, les iniciatives parlamentàries d'impuls del govern; i, per últim, les iniciatives parlamentàries de control de l'acció del govern. Iniciatives legislatives En aquest apartat no es comenten les lleis aprovades que tenen incidència en matèria de llengua, perquè és una informació que recull l'apartat de crònica legislativa de la Revista, però sí que es fa un repàs de les iniciatives legislatives a partir dels projectes de llei que s'estan tramitant a la cambra catalana i que, d'acomplirse tots els tràmits reglamentaris del procediment, poden acabar convertintse en una llei. L'interès d'esmentarles en aquesta secció és per deixar ne constància, en el cas que es quedin finalment en una simple iniciativa 2 . Els projectes de llei esmentats són els següents: Projecte de llei de polítiques de joventut de Catalunya (núm. tram. 1. La recerca sobre llengua catalana i política lingüística s'ha fet a partir de les iniciatives amb els descriptors següents: «llengua catalana», «política lingüística» o «ús de les llengües». També s'han cercat les iniciatives que en el títol contenen les paraules: llengua, catalana o bé lingüísti*. 2. En aquesta secció es recull la informació del text inicial de la iniciativa legislativa quan inicia el seu tràmit parlamentari, per la qual cosa, el contingut final pot diferir a partir de les modificacions introduïdes al llarg de la tramitació parlamentària.
doaj:4c48a9db94024534a6b1100f52cb11e1 fatcat:tw5nn5dspnfpxa5s4qvol6ilpu