Vloga medicinske sestre - profesorja zdravstvene vzgoje pri oblikovanju stališč o drogah med slovenskimi osmošolci zdravih in drugih šol

Milica Maslo
1996 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRIPTORJI: zdravstvena vzgoja; sestre medicinske; otrok; zdravje. izboljšanje; odnos do zdravja Izvleček -Clanek v teoretičnem delu predstavlja podlage za izvajanje preventivnih zdravstveno-vzgojnih programov. Obravnava dejavnike, ki hi lahko pripomogli k oblikovanju stališ (' učence v, ki bi vplivala na odklanjanje drog. Clanek obravnava stališča do vzgoje in izobraževanja o drogah pri slovenskih osmošolcih iz enajstih zdravih šol in enajstih drugih šol. Ugotovljene so statistično značilne
more » ... atistično značilne razlike med učenci zdravih šol in učenci drugih šol Uvod V zadnjem času se ob vse večji aktualnosti zlorabe različnih drog pojavljajo med strokovnjaki in v javnosti vprašanja o učinkovitosti preventivnih programov. Poleg tega se nekateri tudi sprašujejo, ali informiranje o drogah in njihovih učinkih nemara ne učinkuje spodbujevalno in izziva radovednost tudi pri tistih otrocih in mladostnikih, ki sicer nikoli ne bi eksperimentirali z njimi? S tem v zvezi bomo v prihodnje morali razčistiti marsikateri dvom. Številni strokovnjaki verjamejo v učinkovitost vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o škodljivosti drog, o čemer pričajo tudi njihove raziskave. ) Nekateri trdijo, da je to dvorezen meč, ki lahko v mladih zbuja radovednost za eksperimentiranje z različnimi drogami. Pravijo, da je vsaka informacija o drogah, za katero ni bilo neposrednega vprašanja učencev (ali drugih), lahko prej škodljiva kot koristna. (Teh trditev ni možno podpreti z literaturo, ker pisane besede oziroma raziskav o tem nisem zasledila.) DESCRIPTORS: health education; nurses; child; health promotion; attitude to health Abstract -The theoretical part of article presents the basis for the carrying out preventive health and educational programs. Jt deals with the factors which could contribute to the formation ofpupils' views and attitudes which would in turnfacilitate the rejection of drugs. This article deals with the views ofSlovenian eighth-grade pupilsfrom eleven health promoting schools and eleven other schools on the use of drugs. A statistically significant difference has beenfound between the pupils from health promoting schools and the pupils from other schools. Res je zelo težko priti do pravih in objektivnih odgovorov v zvezi s tem problemom, vendar pa ni prav, da špekuliramo z nepreverjenimi trditvami. Učinkovitost zdravstvenovzgojnih prizadevanj za osveščanje, informiranje in vzgojo na področju zlorabe drog je težko objektivno meriti glede na množico drugih vplivov, ki so jim učenci zavestno in podzavestno hkrati izpostavljeni. Vendar je možno preveriti vsaj stališča mladih do informacij, ki jim jih posredujejo strokovni delavci. Na teh in na drugih relevantnih spoznanjih bo možno razvijati strategijo informiranja in vzgoje mladih kot enega izmed elementov v vrsti vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje zlorabe drog. Za strategijo preprečevanja zasvojenosti in zdravstveno vzgojo so te ugotovitve nedvomno pomembne. Medicinske sestre srno v zadnjih desetletjih na področju preprečevanja zlorabe alkohola in drugih drog veliko storile. S ponosom lahko rečemo, da srno v prvih vrstah pri širjenju informacij o škodljivosti drog, pri utrjevanju zdravja posameznika, družine in skupnosti. Morda je naše delo premalo temeljilo na teoretičnih podlagah zdravstvene nege in zdravstvene Milica Maslo, prof. zdravstvene vzgoje, samostojna referentka za zdravstveno vzgojo, Zdravstveni dom Piran
doaj:e74ae5cdc47e468380adede59c4e10ae fatcat:7rrnmjhyrnhazidq5jo4y5umxy