Tiroid nodül boyutunun sonografik ve patolojik uyumluluğunun değerlendirilmesi

Mustafa BERKEŞOĞLU, Başar UÇAROĞLU, Didem DERİCİ YILDIRIM, Bilal ARSLAN, Ahmet DAĞ, Tamer AKÇA
2020 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Öz Amaç: Ultrasonografi ile yapılan değerlendirmeler, tiroid bezinde sıkça rastlanan nodüllere yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Nodülün sonografik olarak değerlendirilmesi kritik bir öneme sahip olmasına rağmen, birçok ultrasonografi raporu nodül için sonografik risk sınıflaması yapılması konusunda yeterli kalite düzeyinde değildir. Bu çalışmada ultrasonografide saptanan nodül boyutu ile patolojik nodül boyutu arasındaki uyumluluk durumunu tiroidektomi yapılan hastalarda değerlendirmeyi
more » ... ladık. Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2018 yılları arasında Genel Cerrahi Bölümü'nde tiroidektomi yapılan 1222 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Preoperatif dönemde ultrasonografi bilgilerine ulaşılabilen, izole tek (soliter) indeks tiroid nodülü olan veya birden fazla tanımlı nodülü olmasına rağmen lobda tanımlı indeks nodülü olan, hemitiroidektomi veya total tiroidektomi uygulanmış 534 hasta ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. İki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Spearman Korelasyon Katsayısı'ndan yararlanılmıştır. İki sürekli ölçümün uyumu için Uyumluluk Korelasyon Katsayısı, kategorik değişkenlerin uyumu için ise Kappa Katsayısı hesaplanmıştır. Analizler için Statistica 13.3.1 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Nodüllerin sonografik ve patolojik boyutlarının uyumlu olduğu saptanırken, nodül boyutları kategorik olarak ayrıldığında; uyumluluk devam etmekle birlikte uyumun azaldığı saptanmıştır. İndeks nodülün patolojik olarak incelemesinde hastaların %30'unda malignite saptanmıştır. Hastaların %16,5'inde (n=88) ise indeks nodülden bağımsız olarak ayrı bir odakta insidental olarak papiller mikrokarsinoma saptanmıştır. Hastaların %10,1'inde (n=54) ise multifokal tümör varlığı saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak ultrasonografide saptanan nodül boyutu ile nodülün nihai patolojik boyutu uyum gösterse de kategorik değerlendirmede boyutlar arasında farklılıklar saptanmaktadır. İncelenen nodül benign olsa da ayrı bir odakta mikrokarsinoma saptanabilmektedir. Kılavuzlara göre özellikle boyut bakımından ileri incelemeye gerek görülmeyen hastaların değerlendirilmesinde; ek tümör odaklarının görülebileceği, multifokal tümör olabileceği ve nodül boyutlarında hatalı ölçümler olabileceği akılda tutulmalıdır.
doi:10.26559/mersinsbd.800174 fatcat:d7odgkszqvhclciygatrv2alf4