PRACA POGLĄDOWA Dławica piersiowa Prinzmetala. Postępowanie w praktyce klinicznej Prinzmetal angina in clinical practice

Folia, Robert Irzmański, Marcin Barylski, Maciej Banach, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki, Klinika Chorób, Wewnętrznych, Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytetu Medycznego W Łodzi, Klinika Kardiochirurgii, Katedry Kardiologii (+2 others)
2005 unpublished
Prinzmetal angina is one of clinical forms of angina pectoris. It is caused by total occlusion of coronary artery due to spasm. Most commonly seen at early morning, at rest. Electrocardio-gram taken during an attack usually indicates S-T segment elevation. Most patients have underlying coronary artery disease, but some have normal arteries. A prolonged attack may lead to ventricular arrhythmia, myocardial infarction, heart block, and sudden death. In the article we present a description of this
more » ... description of this form of angina with including pathophysiology, clinical symptoms, diagnosis and therapeutic procedures. (Folia Cardiol. 2005; 12: 662-666) Prinzmetal angina, coronary vasoconstriction, S-T segment elevation, rhythm disturbances, angiography W 1959 r. Prinzmetal i wsp. [1] przedstawili pierwszy opis klinicznego przypadku odmiennej postaci dławicy piersiowej spowodowanej odcinko-wym skurczem tętnicy wieńcowej. Dławica piersio-wa Printzmetala (angina naczynioskurczowa, dusz-nica bolesna odmienna, variant angina, angina Printzmetala) charakteryzuje się występowaniem spoczynkowych bólów w klatce piersiowej, którym towarzyszy uniesienie odcinka ST w zapisie EKG. Nie występuje przy tym zależność od czynników zwiększającyh zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, takich jak: tachykardia czy wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Dolegliwości pojawiają się często w godzinach porannych [2]. Mają charakter nawra-cających epizodów bólowych, trwających 30-60 min, z tendencją do spontanicznego ustępowania [3]. Wy-siłek fizyczny, hiperwentylacja czy ekspozycja na zimno mogą wyzwolić nawrót dolegliwości dławi-cowych [4-6]. Skurcz tętnicy ma zazwyczaj charak-ter miejscowy i może wystąpić w naczyniu prawi-dłowym angiograficznie, miażdżycowo zmienionym lub w sąsiedztwie zmiany miażdżycowej. U części chorych występują dodatkowo groźne komorowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, migotanie komór) lub zaburzenia przewodzenia (zwykle w postaci bloków przedsionkowo-komoro-wych II i III stopnia, bloków odnóg pęczka Hisa). Długotrwały lub często powtarzający się skurcz naczynia może prowadzić do zawału serca i nagłe-go zgonu [7-9]. Wielokrotne epizody niedokrwien-ne lub długotrwały skurcz tętnicy wieńcowej mogą być powikłane ogłuszeniem mięśnia sercowego, co objawia się przejściową akinezą w badaniu echokar-diograficznym. Niektórzy autorzy za marker ogłu-szenia uznają charakterystyczne odwrócenie załam-ków T widoczne w tych wypadkach [10-12]. Do-tychczas ostatecznie nie zdefiniowano przyczyny spontanicznego skurczu naczyń wieńcowych. Obec
fatcat:2dg3o3ddwbcvlk3ipxbh4pk6f4