GEOLOGIA • 2009 • Tom 35 • Zeszyt 2/1 • 313–322

Jacek Rajchel
unpublished
A variety of travertines can be found in the architecture of Krakow. The Polish traverti-nes (Holocene) are quarried in the Silesian-Cracow Monocline, and have found their applications in sepulchral-sacral architecture. Their equivalents brought from outside Poland are used as polished decorative stones. The most popular are: the Italian Daino Reale (Neogene) and the Classico Romano (Holocene) and the Iranian Azarshar Red (Pleistocene). All of them display stromatolite structures and oncoides.
more » ... STÊP Celem artyku³u jest ukazanie wielkiego bogactwa informacji geologicznych zawartych w wa-piennych martwicach zastosowanych architektonicznie na terenie Krakowa. To jedna z wielu mo¿liwoœci z zakresu tzw. geologii miejskiej, dyskontuj¹cej geologiczne walory architektury miejskich aglomeracji. Opisywane martwice pochodz¹ zarówno z najbli¿szych okolic Krako-wa, jak i z ró¿nych stron œwiata. S¹ to przewa¿nie ska³y wieku neogeñsko-holoceñskiego, bogate w struktury biosedymentacyjne i skamienia³oœci. Posiadaj¹ ró¿norodne, atrakcyjne barwy i desenie, dobre parametry techniczne, doskonale siê poleruj¹, a tak¿e legitymuj¹ siê bardzo d³ug¹ tradycj¹ u¿ytkowania. GENEZA I KLASYFIKACJA MARTWIC WAPIENNYCH Martwice wapienne s¹ autogenicznymi ska³ami pochodzenia biochemicznego. Powstaj¹ w œro-dowisku wód l¹dowych w wyniku str¹cania rozpuszczonego w wodzie kwaœnego wêglanu wapnia w reakcji: Ca(HCO 3) 2 = CaCO 3 + H 2 O + CO 2
fatcat:alk6puydxngitjytsj576jdoou