Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı Hakkında

Emre Akbulut, Mustafa Emir Can
2020 Muhasebe Enstitüsü Dergisi - Journal of Accounting Institute  
ÖZ Dünya'da finansal raporlama için uluslararası standartlaşma uygulamaları son yıllarda büyük aşama kaydetmiştir. Bu bağlamda UMS/UFRS ile başlayan çalışmalar Avrupa Birliği (AB) Direktifleri doğrultusunda UK (Birleşik Krallık)'da orta ölçekli ve mikro işletmeler için FRS 102, FRS 105 standartları yayınlanmasıyla devam etmiştir. Ülkemizde de bu uluslararası standartlar referans alınarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetime tabi işletmeler
more » ... TMS/TFRS ve BOBİ FRS standartları yayınlanmıştır. 2019 yılında ise bağımsız denetime tabi olmayan Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslak olarak yayımlanarak kamuoyu görüşüne açılmıştır. Bu çalışmanın amacı Küçük ve Mikro İşletmeler için hazırlanan taslak KÜMİ FRS'nin temel özelliklerini belirtmek, ülkemizde yürürlüğe girmesi halinde kapsayabileceği işletmeleri ve muhtemel etkilerini ortaya koymaktır. Anahtar kelimeler: Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardı (KÜMİ FRS), Türkiye finansal raporlama standartları (TFRS), finansal raporlama ABSTRACT In recent years, international standardization practices for financial reporting have made great progress at a global scale. In this context, works starting off with IAS/IFRS has continued with the publication of FRS 102 and FRS 105 standards for medium-sized and micro enterprises in the UK in accordance with European Union (EU) Directives. With reference to these international standards, TAS/TFRS and LME FRS standards have been issued by the Public Oversight Authority (POA) for companies that is subject to independent audit in Turkey. In 2019, the Financial Reporting Standard for Small and Micro Enterprises which is not subject to independent audit, has been published and introduced to public opinion as a draft. The aim of this study is to specify the main features of the draft SME FRS, to reveal which enterprises would be involved in case of an implementation of this standard and what the possible effects.
doi:10.26650/med.692261 fatcat:ute5ki5t4bdiljusufp7onlhgy