Formation of Motivative Activity of Students of Accounting and Economic Specialties in the Results of Educational Activity
Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльності

T. І. Voskresenska, Lviv Polytechnic National University
2020 Bìznes Inform  
БІЗНЕСІНФОРМ № 5 '2020 289 www.business-inform.net УДК [378.34:371.315]:330 JEL: А22; І22; І25, J24 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У РЕЗУЛЬТАТАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2020 ВОСКРЕСЕНСЬКА Т. І. УДК [378.34:371.315]:330 JEL: А22; І22; І25, J24 Воскресенська Т. І. Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльності У статті розкрито базові аспекти мотивації студентів
more » ... их спеціальностей у результатах навчання. Обґрунтовано взаємозалежність результатів навчання студентів із рівнем задоволеності їхніх потреб (від первинних до вторинних) у відповідності до теорії А. Маслоу. Спектрально визначено фактори, які впливають на результати навчання студентів обліково-економічних спеціальностей. Аргументовано, що характер навчальної діяльності студента, включаючи форму її проведення, суттєво впливає на його зацікавленість у результатах навчання. На прикладі Польщі фрагментарно визначено можливі види та форми стимулювання, першочергово матеріального, українських студентів у досягненні високих результатах навчання за кордоном. Зазначено, що європейські виші мають перевагу перед вітчизняними в підвищенні результативності навчання студентів завдяки гарантуванню студентам високого рівня освіти та соціальних гарантій, стипендій та успішного працевлаштування за спеціальністю після закінчення навчального закладу. Акцентовано увагу на тому, що одним із вагомих чинників підвищення студентами власних результатів навчання в Польщі є належне фінансове забезпечення, оскільки там студенти можуть отримати різні види стипендій, які зіставні із отриманими результатами навчання. Надано відповідні рекомендації, які сприятимуть підвищенню мотиваційної активності студентів у результатах їхнього навчання, що полягають у виробленні та підтриманні наскрізної освітньої політики як на загальнодержавному рівні, так і на рівні відповідного вишу. Перелічені рекомендації стимулювання студентів у результатах навчання переважно стосуються фінансового забезпечення та подальшого працевлаштування за обраною професією. Ключові слова: мотиваційна активність, обліково-економічні спеціальності, результати навчання студентів. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8464-2742 УДК [378.34:371.315]:330 JEL: А22; І22; І25, J24 Воскресенская Т. И. Формирование мотивационной активности студентов учетно-экономический специальностей в результатах учебной деятельности В статье раскрыты базовые аспекты мотивации студентов учетно-экономических специальностей в результатах обучения. Обоснована взаимозависимость результатов обучения студентов с уровнем удовлетворенности их потребностей (от первичных до вторичных) в соответствии с теорией А. Маслоу. Спектрально определены факторы, которые влияют на результаты обучения студентов учетно-экономических специальностей. Аргументировано, что характер учебной деятельности студента, включая форму её проведения, существенно влияет на его заинтересованность в результатах обучения. На примере Польши фрагментарно определены возможные виды и формы стимулирования, в первую очередь материального, украинских студентов в достижении высоких результатах обучения за рубежом. Указано, что европейские вузы имеют преимущество перед отечественными в повышении результативности обучения студентов благодаря гарантированию студентам высокого уровня образования и социального обеспечения, стипендий и успешного трудоустройства по специальности после окончания вуза. Акцентировано внимание на том, что одним из весомых факторов повышения студентами собственных результатов обучения в Польше является надлежащее финансовое обеспечение, поскольку там студенты могут получить различные виды стипендий, которые сопоставимы с результатами обучения. Определены соответствующие рекомендации, которые способствуют повышению мотивационной активности студентов в результатах их обучения и заключаются в выработке и поддержании сквозной образовательной политики как на общегосударственном уровне, так и на уровне соответствующего вуза. Перечисленные рекомендации стимулирования студентов в результатах обучения преимущественно касаются финансового обеспечения и дальнейшего трудоустройства по выбранной профессии. Ключевые слова: мотивационная активность, учетно-экономические специальности, результаты обучения студентов. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8464-2742 UDC [378.34:371.315]:330 JEL: А22; І22; І25, J24 Voskresenska T. І. Formation of Motivative Activity of Students of Accounting and Economic Specialties in the Results of Educational Activity The basic aspects for motivation of students of accounting and economic specialties in learning outcomes are disclosed in the article. The overall effectiveness of learning outcomes was studied by the level of satisfaction of their needs (from primary to secondary) in the accordance with A. Maslow's theory. The factors which influence the learning outcomes of students of accounting and economic specialties are spectrally determined. It is argued that the nature of the student's educational activities, including the form of its conduct, significantly affects his interest in learning outcomes. Possible types and forms of stimulation, primarily
doi:10.32983/2222-4459-2020-5-289-294 fatcat:2zgo4xnajze47bawnbq6prly2q