RESEARCH OF THE METHODS OF WASTE ENRICHMENT OF THE SLAG STORAGE AREA OF THE JSC "WEST SIBERIAN METALLURGICAL PLANT"

E. P. Volynkina, V. N. Zorya
2012 Izvestiya Visshikh Uchebnykh Zavedenii Chernaya Metallurgiya = Izvestiya Ferrous Metallurgy  
doi:10.17073/0368-0797-2012-4-60-64 fatcat:mgtufrl4vzfrve4o3bfxp26t54