KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAPISAL ATIK SORUNU VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER: KAYSERİ ÖRNEĞİ

Burcu SALGIN, Nilay COŞGUN
2018 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZ Kentsel yenileme, iyileştirme ve canlandırma yöntemleri kullanılarak uygulanan kentsel dönüşüm projeleri dünyada ve Türkiye'de hızla devam etmektedir. Bu projeler bir kent için yenilenme, canlanma ve prestij kazanma anlamları taşımakla birlikte beraberinde getirdiği çevresel yükler olumsuzluklar yaratabilmektedir. Çünkü kentsel dönüşüm uygulamalarında yapıların yıkılması sonucu ortaya çıkan yapısal atıklar kent için çözülmesi gereken yeni bir problem alanı doğurmaktadır. Kentsel dönüşüm
more » ... amalarının hızla devam ettiği bir il olan Kayseri için de yapısal atıklar bir problem alanıdır. Bu çalışma kapsamında Kayseri'de kentsel dönüşüm etkinlikleri sonucu oluşan yapısal atıkların yönetimine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla, öncelikle dünyada ve Türkiye'de kentsel dönüşüm kavramı ele alınmış, kentsel dönüşüm alanlarındaki yapısal atık yönetim uygulamaları irdelenmiştir. Ardından Kayseri'de kentsel dönüşüm yapılan alanlar incelenmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu oluşan yapısal atıkların yönetimine yönelik güncel durum değerlendirilmiş ve sorunlar saptanmış, çözüme yönelik öneriler geliştirilmiştir. ABSTRACT Urban transformation projects implemented using urban renewal, improvement and regeneration methods have been given much attention in many parts of the world and in Turkey. The projects may mean renewing, reviving and gaining prestige for a city; however, the environmental burdens associated with it can create negative effects. This is because construction and demolition (C&D) wastes that result from the destruction of buildings in urban transformation applications cause a new problem area which needs to be solved for the affected cities. C&D waste is also a problem area for Kayseri, the city where urban transformation practices are at its peak. In this study, the evaluation of the management of the C&D wastes resulting from urban transformation activities in Kayseri was made. With this aim, first of all, the concept of urban transformation in the world and in Turkey is discussed, and C&D waste management practices in urban transformation areas are examined. Later, the areas where urban transformation was done are examined in Kayseri. Current situation on the management of C&D wastes that have emerged as a result of these applications are evaluated, problems are identified and suggestions for solution are developed.
doi:10.28948/ngumuh.387388 fatcat:h2eexefvmjhq3og2s33yr2irie