Pragmatism as the Intellectual Culture of Democracy (The Historico-Philosophical Essay in the Contemporary Context)

Nina Polishchuk
2020 NaUKMA Research Papers Philosophy and Religious Studies  
У статті запропоновано філософськопрагматичний підхід до понять (ідей, концептів) як до скла дової соціальних практик в історичному процесі. Питання змісту та взаємозв'язку понять пере міщується із площини пізнавальноепістемологічної у практичнодієву, індикативним виміром якої є прагматична інтелектуальність. Наголошується на тому, що у різні часи носії прагматичної інтелектуальності (незважаючи на статус у соціальній ієрархії та професійну належність) використовували у своїх практиках поняття
more » ... практиках поняття у перспективі ефекту для покращення життя людини. Історикофілософський підхід базується на критичному доборі, зіставленні та голістичному поєднанні понять, застосовуваних інтелектуалами у різні часи, з огляду на їхню креативну участь у візії й стимулюванні новітніх практик, які можуть бути корисними для спільноти. Історія філософії засвідчує, що прагматична інтелектуальність генерується напруженням між різними сегмента ми соціальних практик та є осередковим пунктом їх трансформації. Поняття культури демократії інтерпретовано не як фіксований теоретичний критерій, а як історично змінювану, спонукальну візію майбутнього спільноти, а також як поняття про практично можливі соціальнокультурні зміни та засоби до них, які можуть покращити життя людини. Характерні риси прагматичної інтелектуальності: пріоритет майбутнього перед минулим, соціальна надія, самодовіра (selfre liance), гнучка й динамічна кореляція понять, ідей, іміджів задля гуманних цілей (конкретної людяності), зміни в культурі мислення й виявленні почуттів, самореалізація як самотрансформація. У статті використано праці класиків американського філософського прагматизму, а також сучасних авторів на схожу тематику.
doi:10.18523/2617-1678.2020.5.69-80 fatcat:hsezx6qcbjdurb7i3cso3fu5yq