BOREOUT, KARİYER UYUMLULUĞU VE AİLE-İŞ ZENGİNLEŞTİRME ETKİLEŞİMİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Himmet KARADAL, Yrd. Doç. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR, Ahmet Tuncay ERDEM
2018 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Boreout yoğun bir can sıkıntısı, bir anlam ve büyüme krizi olarak işgörenleri olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir durum şeklinde ifade edilmektedir. Genel olarak işgörenleri "profesyonel zombi" haline getirebilecek zihinsel uyarı eksikliği ile birlikte ilişkilendirildiği düşünülmektedir. Kaynakların korunumu (COR) teorisine dayanarak, bu çalışmada boreoutun, kariyer uyumluluğu üzerindeki etkisinin yanı sıra aile-iş zenginleştirmesinin düzenleyici etkisi incelemektedir. Araştırmada Selçuk
more » ... niversitesi idari personellerinden elde edilen veriler kullanarak (n = 250) yapısal eşitlik modelleme tekniği uygulanmıştır. Veriler, (1) boreout'un çalışanların kariyer uyumluluğu üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunduğunu, (2) aile-iş zenginleştirmenin çalışanların kariyer uyumluluğunu olumlu yönde etkilediğini ve (3) aile-iş zenginleştirmenin, boreout ve çalışanların kariyer uyumluluğu arasındaki ilişkide düzenleyici rolünün olmadığını ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda, örgütlerin iş tasarımını yeniden değerlendirmeleri ve işlerini zenginleştirmelerinin gerekliliği, iş taleplerinin yoğunlaştırılarak ve kişi-iş uyumuna dikkat edilerek iş başında karşılaşılan zorlukların çözülmesi gerekliliği sonuçlarına varılmıştır. Araştırma değişkenlerinin etkileri ve gelecekteki araştırma yönleri tartışılmaktadır. ABSTRACT Boreout is a psychological state of intense boredom, a crisis of meaning and growth. It is commonly associated with the lack mental stimuli which can turn employees into 'professional zombies'. Drawing on conservation of resources (COR) theory, this article examines the impact of boreout on career adaptability, as well as the moderating effect of family-work enrichment. Utilizing data from employees in the service industry (n=250), a structural equation modeling technique was employed. The data unveiled that (1) boreout has a negative impact on employee career adaptability, (2) that family-work enrichment has a positive impact on employee career adaptability, and (3) that family-work enrichment does not moderate the relationship between boreout and employee career adaptability. The authors concluded that organizations should address the problematic lack of on-the-job challenges, by reevaluating job design, enriching jobs, weighing work demands, and a careful consideration of person-job fit. Implications and future research direction are discussed.
doi:10.30976/susead.366393 fatcat:ipmv6tblrncfbldgd7bb3yfcvq