وضعیت کنونی اطلاعات ما در مورد مهمترین بیماریهای انگلی در ایران و مبارزه با بیماریها

ا. رفیعی, ا. علوی, گ. مقامی
1971 Archives of Razi Institute  
doi:10.22092/ari.1971.108695 doaj:7502c0bc7b9d471c99f0128b7af27b42 fatcat:2e33giyjwfdvrgpdfnr4w7wwwe