Should gold be stored in chaotic eras?

Meng Qin, Chi-Wei Su, Xin-Zhou Qi, Lin-Na Hao
2020 Ekonomska Istrazivanja-Economic Research  
doi:10.1080/1331677x.2019.1661789 fatcat:snj6ukqvb5bm3ndqz74z4lemhq