ADMINISTRACJA / SCIENCE OF ADMINISTRATION UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I INNYM PARTNEROM SPOŁECZNYM 1. Wstęp

Anna Leksowska
unpublished
Budowanie więzi z organizacjami pozarządowymi jest jednym z fundamen-tów zmian w Siłach Zbrojnych RP. Proces ten dokonuje się w resorcie obrony narodowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Natomiast w ostatnich latach nastąpił znaczący jakościowy i ilościowy rozwój współpracy z organiza-cjami pozarządowymi, a także z innymi partnerami społecznymi resortu. Dzia-łalność społeczna i praca wolontariuszy na rzecz obronności w organizacjach pozarządowych jest wspierana przez resort obrony
more » ... wej jako działanie ważne dla obu stron, przynoszące duże korzyści zarówno organizacjom, jak i stronie wojskowej pod względem promocji obronności sił zbrojnych. Zakres współpracy zmienia się wraz ze zmianami przepisów wewnętrznych w resorcie, stwarzając coraz szersze perspektywy rozwoju współdziałania. Prze-pisy resortowe dały każdemu dowódcy jednostki wojskowej swobodę w decydo-waniu o możliwości podpisywania porozumień. Sprzyja to rozwojowi aktywności społecznej na rzecz obronności oraz budowaniu więzi jednostek wojskowych ze środowiskiem lokalnym. Codzienne kontakty i wspólne przedsięwzięcia przy-czyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku sił zbrojnych i służby wojskowej. Podstawową formą zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa jest rozwijanie współpracy Sił Zbrojnych RP z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi partnerami społeczny-mi, takimi jak jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, szkoły, muzea, organizacje kościelne, których obszary działania łączą się z dziedziną obronno-ści. Świadomość wzajemnych więzi sprzyja z kolei procesowi uzawodowienia wojska. Potrzeba współpracy nakłada się na jej obowiązek, wynikający z konstytu-cyjnej zasady "pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspól-ANNA LEKSOWSKA, mgr administracji, specjalista w Oddziale Nieruchomości i Zakwaterowa-nia Wojsk;
fatcat:u6gbt7gvjjhibij7ftkfkmqboq