Effect of hormone replacement therapy on lipids and coagulation factors in postmenopausal women smokers

Danijela Tatovic-Babic, Teodora Beljic, Milka Drezgic, Dragica Trpkovic, Ljiljana Balint-Peric, Darko Babic, Jagoda Nikolic
2002 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
1. Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд; 2. Клиничко-болнички центар "Звездара", Београд; 3. Институт за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клиничког центра Србије, Београд КРАТАК САДРЖАЈ: Постменопауза и пушење цигарета неповољно делују на профил липида и хемостазу. Циљ нам је био да испитамо профиле липида и коагулације код жена пушача цигарета пре супституције постменопа узе хормонима и током следећих 12 месеци. Испитивањем су обухваћене здраве жене у
more » ... жене у постменопаузи: 30 пу шача цигарета и 32 непушача. Пре почетка терапије и у тромесечним временским интервалима током 12 месе ци терапије, испитивани су: укупан холестерол и триглицериди, LDL, HDL, VLDL, фибриноген, протромбинско време и парцијално тромбопластинско време. На почетку студије код непушача је био виши ниво укупног холе стерола, холестерола LDL и фибриногена него код пушача цигарета, као и краће протромбинско и парцијално тромбопластинско време. У групи пушача цигарета нису уочене знатне промене у липидограму и профилу коа гулације, иако је запажено да су код особа с дужим пушачким стазом нивои триглицерида били виши после 12 месеци супституције. Истовремено, примена супституције естрогеним хормонима у групи непушача довела је до значајног смањења концентрације укупног холестерола и холестерола LDL, као и повећања концентрације холе стерола HDL. Снижење нивоа фибриногена и активности коагулације уочено је само код жена које нису пушиле цигарете. Естрогени хормони не показују повољно антикоагулантно дејство код жена у постменопаузи, пушача цигарета, које је уочено код жена непушача, али не показују ни повољно прокоагулантно дејство. Кључне речи: постменопауза, естрогени хормони, пушење цигарета, липиди, коагулација. (СРП АРХ ЦЕЛОК ЛЕК). УВОД После менопаузе престаје заштитно дејство естрогених хормона на многобројне компоненте кардиоваскуларног система. Неповољан профил липида, хиперкоагулабилност и смањен потенцијал фибринолизе одликују период постменопаузе [1, 2]. Супституција естрогеним хормонима после менопаузе поправља ниво липида у серуму [3] и делује антикоагулантно повољно [4] непосредно на ендотел [5]. Није познато да ли се заштитно дејство естрогених хормона на кардиоваскуларни систем одржава и код жена у постменопаузи које пуше дуван. Сматра се да пушење дувана смањује биорасположивост примењених естрогених хормона тако што повећава њихов метаболизам у јетри [6] и инхибише активност ароматазе и конверзију андрогених хормона у естрогене хормоне [7]. Својим непосредним дејством, пушење дувана повећава ризик од исхемијских кардиоваскуларних и цереброваскуларних болести у зависности од количине попушеног дувана. Запажено је да је ниво фибриногена значајно виши код пушача дувана [8], да је профил липида неповољан [9], да су повишене концентрације укупног холестерола, холестерола LDL и VLDL као и триглицерида, а смањена је концентрација холестерола HDL. Могуће је да дим дувана мења повољно дејство естрогених хормона на кардиоваскуларни систем. ЦИЉ РАДА Циљ нам је био испитивање дејства супституције постменопаузе хормонима, примењене током 12 месеци, на статус липида и профил коагулације код жена пушача дувана и непушача. МЕТОД РАДА Испитиване особе су одабране из Саветовалишта за менопаузу Института за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клиничко-болничког центра "Звездара" у периоду од јануара 1999. до августа 2000. године. Студијску групу чинило је 30 жена пушача цигарета, а контролну групу 32 жене непушача. Испитивањем су обухваћене здраве жене с индикацијама за супституцију естрогеним хормонима, млађе од 55 година, с трајањем периода постменопаузе до пет година и с индексом масе тела до 30 kg/m 2 . Све испитанице су биле обавештене о студији и дале усмени пристанак за испитивање. Пре почетка терапије свима су урађене основне лабораторијске анализе, преглед дојки ултразвуком и гинеколошки преглед да би се искључиле особе с контраиндикацијама за супституцију постменопаузе хормонима. Студија је била проспективна у трајању од годину дана. Код жена с тзв. хируршком менопаузом примењен је естрогени хормон пероралним путем, у дози од 2 mg естрадиола и 1 mg естриола (Estrofem, Novonordisk) дневно. Жене са спонтаном менопаузом примале су комбинацију 2 mg естрадиола с 1 mg норетистерон-ацетата (Kliogest, Novonordisk), у континуисаном режиму. На почетку студије и у тромесечним интервалима мерени су: укупни холесте-
doi:10.2298/sarh0212371t pmid:12751159 fatcat:nfilvdhplnf6tnmnpi3bjwsjmi