Difficulties Experienced by Prospective Teachers of Psychology during the Teaching Practice

Tomas Lazdauskas, Albina Saikauskienė
2015 Pedagogika  
1 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Raidos ir ugdymo psichologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tomas.lazdauskas@leu.lt 2 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Raidos ir ugdymo psichologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, albina.saikauskiene@leu.lt Anotacija. Straipsnyje pristatoma būsimųjų psichologijos mokytojų pedagoginės praktikos refleksijų analizė. Refleksijoms analizuoti pasirinkta teminė analizė, analizės vienetas
more » ... -pedagoginės praktikos metu studentų patiriami sunkumai. Analizė leido išskirti septynias pagrindines temas, geriausiai apibūdinančias patiriamus sunkumus: medžiaga, metodai, klasės valdymas, žinios / kompetencijos, emocijos, laikas, darbo organizavimas. Šios temos diskutuojamos kitų tyrimų kontekste, aptariamos psichologijos mokytojų rengimo tobulintinų sričių galimybės, numatomos gairės tolesniems tyrimams. Esminiai žodžiai: mokytojų rengimas, pedagoginė praktika, studentų refleksijos, studentų patiriami sunkumai, teminė analizė. Įvadas Pastaruoju metu neretai išsakomas poreikis kelti pedagogo profesijos prestižą ir tai akina atkreipti dėmesį į pedagogų rengimo kokybę. Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos susiduria su nelengvu uždaviniu -tinkamai ir laiku reaguoti į nuolatinę aukštojo mokslo sistemą reglamentuojančių dokumentų kaitą ir kartu užtikrinti studijų programos tikslų tęstinumą. Šiuo metu mokytojų rengimą Lietuvoje apibrėžia Pedagogų rengimo reglamentas (2012). Jame nurodoma, kad mokytojų rengimas turi susidėti iš teorinių studijų dalies bei pedagoginių praktikų, kurių paskirtis -suteikti studentams galimybę, padedamiems mentorių ir praktikos vadovų, mokytis darbo vietoje ir taip įgyti dalį pedagogo darbui reikalingų kompetencijų ir patirties. Tame pačiame dokumente
doi:10.15823/p.2015.02 fatcat:qic56f34izaohicurltdqyg7eu