Chemical and Morphological Modification of PAN Nanofibrous Mats with Addition of Casein after

Elise Diestelhorst, Bielefeld University of Applied Sciences, Faculty of Engineering and Mathematics, Interaktion 1, 33619 Bielefeld, Germany, Fjoralba Mance, Al Mamun, Andrea Ehrmann, Polytechnic University of Tirana, Faculty of Mechanical Engineering, Textile and Fashion Department, Tirana, Albania, Bielefeld University of Applied Sciences, Faculty of Engineering and Mathematics, Interaktion 1, 33619 Bielefeld, Germany, Bielefeld University of Applied Sciences, Faculty of Engineering and Mathematics, Interaktion 1, 33619 Bielefeld, Germany
2020 Tekstilec  
Electrospun polyacrylonitrile (PAN) nanofi brous mats belong to typical precursor materials of carbon nanofibres. They have, however, the problem that they need to be fi xed or even stretched during stabilisation and ideally also during carbonisation in order to avoid undesired conglutinations and deformations of the original nanofi bre morphology, resulting in brittle behaviour of the macroscopic nanofi brous mat, which impedes several applications. In an earlier investigation, blending PAN
more » ... h ZnO was shown to increase fi bre diameters and lead to unproblematic stabilisation and carbonisation of nanofi brous mats. ZnO, on the other hand, may have a negative impact on biotechnological applications such as tissue engineering. Here, we thus report on the morphological and chemical modifi cations due to blending PAN electrospinning solutions with diff erent amounts of casein. By optimising the PAN : casein ratio, relatively thick, straight nanofibres are obtained, which can be stabilised and carbonised unambiguously, without the well-known negative impact on cell adhesion due to the addition of ZnO. Elektropredene nanovlaknate koprene iz poliakrilonitrila (PAN) predstavljajo tipične prekurzorje za izdelavo ogljikovih nanovlaken. Med stabilizacijo in po možnosti tudi med karbonizacijo morajo biti pritrjene, da bi lahko preprečili neželeno zlepljenje in deformacijo prvotne nanovlaknate oblike, ki vodi v krhkost makroskopske nanovlaknate koprene in zmanjša možnosti njene uporabe. V predhodni raziskavi je bilo ugotovljeno, da mešanje PAN z ZnO vpliva na povečanje premera vlaken in omogoči stabilizacijo ter karbonizacijo nanovlaknatih kopren. ZnO pa lahko po drugi strani negativno vpliva na biotehnološke aplikacije, kot je tkivni inženiring. V članku so zato predstavljene morfološke in kemijske modifi kacije, ki so bile dosežene z uporabo predilnih raztopin za elektropredenje PAN z dodatkom različnih količin kazeina. Z optimizacijo razmerja PAN : kazein dobimo relativno debela, ravna nanovlakna, ki jih je moč stabilizirati in karbonizirati, brez da bi zaradi dodatka ZnO prišlo do dobro znanega negativnega vpliva na celično adhezijo.
doi:10.14502/tekstilec2020.63.38-49 fatcat:owpwhbb42feehig4ptuvnooaai