A GRAMMATIKALIZÁCIÓRÓL-DINAMIKUS MEGKÖZELÍTÉSBEN 1

Nagy Katalin
unpublished
A ma morfológiája a tegnap szintaxisa, a ma szintaxisa a tegnap pragmatikája. (Girón Alconchel 2001) 1. Bevezetés Tanulmányomban a nyelvi változás egy sokat kutatott témakörét, a grammatikalizáció pragmatikai aspektusát vizsgálom, azaz azt a folyamatot, amelynek során egy kezdetben csupán a kontextusban jelen lév információtar-talom egy lexikai egység kódolt jelentésének részévé válik. A grammatika-lizáció a nyelvi változás legvitatottabb folyamata, amelynek kutatásában alapve-ten két
more » ... e-ten két megközelítést különíthetünk el: a formális és a funkcionális nézpontot. Míg a formális nézpont fleg a grammatikalizáció egy aspektusával, a nyelvta-ni rendszer újraszervezdésével, az újraelemzéssel foglalkozik, amelyet a jelenség f mechanizmusának tekint, a funkcionális megközelítés a grammatika-lizáció folyamatának fokozatosságáról igyekszik számot adni. Tanulmányom-mal ez utóbbi állásponthoz kívánok hozzájárulni. A grammatikalizációval mint diskurzus-, illetve pragmatikai jelenség-gel már több kutatás foglalkozott. Számos vizsgálat utal arra, hogy a gram-matikalizáció a kontextusból kikövetkeztethet implikatúráknak a kódolt jelentésbe történ beépülésével zajlik, a társalgási implikatúrák konven-cionalizálódása a grammatikalizáció folyamatának része (Hopper-Traugott 1993; Traugott 1999; Levinson 2000). Ezért dolgozatomban külön nem kívánok érvelni a grammatikalizáció pragmatikai aspektusának létezése mellett. A hivatkozott munkákra alapozva kiindulópontul veszem, hogy az új grammatikai formák megjelenésében diskurzusbeli, illetve pragmatikai tényezk dönt szerepet játszanak, és azt igyekszem vizsgálni, milyen modell képes e folyamat dinamikus jellegét hen ábrázolni. 1 A dolgozat megírásában nyújtott értékes segítségéért és gondolatébreszt tanácsaiért ezúton mondok köszönetet Németh T. Eniknek és hasznos észrevételeiért Kecskés Istvánnak. Ugyancsak köszönet illeti tanulmányomhoz fzött hasznos megjegyzéseikért Pelyvás Pétert, aki tanulmányomat lektorálta, valamint Kenesei Istvánt.
fatcat:qztbzapt4bae3awb62dyqrbsve