Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden [book]

Heidi Nilsson, Erik Robertson
2015
Layout: Hanne Lebech Omslagsfoto: ImageSelect Tryck: Rosendahls-Schultz Grafisk Printed in Denmark Denna rapport är utgiven med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet. Innehållet i rapporten avspeglar inte nödvändigtvis Nordiska ministerrådets synpunkter, åsikter eller rekommendationer. www.norden.org/nordpub Det nordiska samarbetet Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna,
more » ... amt Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbetet ska stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
doi:10.6027/tn2015-550 fatcat:mqx32afjl5cgdelr77rpxln2ve