AVALIABILITY OF MODAL FLUTE EXERCISES IN THE PERFORMANCE OF CONTEMPORARY TURKISH MUSIC WORKS AND STUDENTS' VIEWS (SAMPLE OF ATATURK UNIVERSITY)

Levent Turkel, Yavuz Sen
2016 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
ÖZET Bu araştırmada makamsal dizilere göre bestelenmiş flüt egzersizlerinin, Çağdaş Türk Müziği flüt eserlerinin icrasını hangi düzeyde etkilediğini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılmış ve bestesi Ulvi Cemal ERKİN'e ait olan Köçekçe Orkestra Suiti, deney eseri olarak belirlenmiştir. Deneysel desenin uygulanabilmesi için, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü bireysel çalgı flüt eğitimini veren
more » ... üt eğitimini veren öğretim elemanı ile yapılan görüşme neticesinde, toplam 12 lisans 3. ve 4. sınıf flüt öğrencisinden, bireysel çalgı flüt dersi akademik başarıları birbirine yakın olan 7 öğrenci, çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma grubunu oluşturan deney grubu öğrencilerine (n=7), ön test-son test uygulamasının ardından bir anket düzenlenmiş ve bu ankette öğrencilerin deney eserine ve makamsal dizilere göre bestelenmiş etütlere yönelik düşünceleri sorulmuştur. Verilerin analizi ile frekans ve yüzde dağılımları, bulgular ve yorum bölümünde tablolar ile gösterilerek açıklanmıştır. Araştırmanın deneysel uygulamasının sonuçları incelendiğinde; makamsal dizilere göre bestelenmiş flüt egzersizlerinin, ön test sonuçlarına göre, deney eserini (Köçekçe) seslendirmede büyük oranda etkili olduğu ve deney grubunun başarı seviyelerinin yükselmesinde anlamlı bir fark yarattığı gözlemlenmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin düşünceleri ve anket verilerine göre; Köçekçe isimli eserin öğrencilerin % 85,7'lik kısmı tarafından daha önce dinlenilmediği ve icra edilmediği tespit edilmiştir. Araştırma verileri sonucunda; Türk Müziği makam dizileri ve Türk Müziği usûllerini içeren etütlerin, öğrencileri çalışmaya motive ettiği ve flüt eğitiminde kullanılan diğer etütlere kıyasla severek ve istekli çalışmalarına yardımcı olabileceği söylenebilir.
doi:10.7816/idil-05-23-08 fatcat:v45gazjcpvc3dasvb4t4n3i5zu