RAPORTTEJA 101 JULKISTEN KEITTIÖIDEN PAIKALLISTEN ELINTARVIKE-OSTOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TARKASTELUSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTA MÄÄTTÄ SUSANNA, VÄISÄNEN HANNA-MAIJA JA TÖRMÄ HANNU HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI 2013 JULKISTEN KEITTIÖIDEN PAIKALLISTEN ELINTARVIKEOSTOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TARKASTELUSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTA MÄÄTTÄ SUSANNA, VÄISÄNEN HANNA-MAIJA JA TÖRMÄ HANNU

Julkaisija Helsingin, Yliopisto Lönnrotinkatu
unpublished
ESIPUHE Etelä-Savoa pidetään lähiruoan maakuntana. Tästä huolimatta paikallisen ruoan käytöstä alu-een julkisissa keittiöissä ei ole tarpeeksi tietoa. Myöskään alueen ruoantuotannon aluetaloudelli-sia vaikutuksia ei tunneta. Näitä taustoja vasten lähdettiin selvittämään alueen ruoantuotannon aluetaloudellisia vaikutuksia, paikallisen ruoan käyttömääriä Etelä-Savon julkisissa keittiöissä ja niiden vaikutuksia aluetalouteen. Selvityksen taustalla on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin
more » ... Maakunnallista luomu-ja lähiruokaa yhteistyössä ammattikeittiöille-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa edistää eteläsavolaisen lähi-ja luomuruoan käyttöä ammattikeittiösektorilla. Tämän työn tavoit-teena on selvittää julkisten keittiöiden tekemien paikallisten elintarviketuotteiden hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savon maakunnassa. Selvityksessä tarkasteltiin, voidaanko lähiruoan hankintaa julkisin varoin perustella aluetaloudellisella vaikuttavuudella. Selvityksen toivotaan herättävän keskustelua ruoantuotannon ja paikallishankintojen merkityksestä alueel-le. Vaikutuslaskelmat toteutettiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä yleisen tasapainon RegFin-aluemallilla. Selvityksen johtajana toimi professori Hannu Törmä. Tutkijana toimi projektisuunnittelija Su-sanna Määttä, joka vastasi muun muassa selvityksen määrällisestä osuudesta. Lisäksi projekti-päällikkö Hanna-Maija Väisänen oli mukana selvityksen laadullisessa osuudessa. Ruralia-instituutti kiittää tämän selvityksen sekä MAUKAS-hankkeen rahoittajia Etelä-Savon ELY-keskusta, Juvan kuntaa, Mikkelin kaupunkia, hanketta rahoittaneita yrityksiä sekä Suo-men kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastoa.
fatcat:7zf77nado5dbljvd5y5bqdifoa