The Statute as a Source of International Law: a General Theoretical Characteristic
Статут як джерело міжнародного права: загальнотеоретична характеристика

M. Husiak, National Academy of Internal Affairs
2020 Ûridičnij časopis Nacìonalʹnoï akademìï vnutrìšnìh sprav  
Гусяк М. П. -аспірант кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ ORСID: https://orcid.org/0000-0001-9262-8054 Статут як джерело міжнародного права: загальнотеоретична характеристика Метою статті є ґрунтовне загальнотеоретичне вивчення статуту як визначального джерела міжнародного права. Для її досягнення виконано такі завдання: з'ясовано правову сутність статуту як джерела права; висвітлено загальнотеоретичну специфіку статуту як джерела міжнародного права з
more » ... огляду на міжнародно-правові акти; на підставі сутнісних характеристик статутів визначено їх місце в системі джерел права, системі джерел міжнародного права; виокремлено спільні й відмінні ознаки статутів як джерел національного та міжнародного права. Методологія. Використано низку поширених методів, прийомів та підходів у дослідженні статуту як джерела міжнародного права. Ідеться, зокрема, про діалектичний і гносеологічний, історичний та порівняльно-правовий, формально-юридичний і семіотичний методи, а також матеріальний, інституційний та системний підходи. Наукова новизна дослідження статуту як джерела міжнародного права вирізняється загальнотеоретичними, галузевими, просторовими й іншими аспектами. Це переважно багатосторонні, організаційні, установчі, програмні, певною мірою модельні правові акти, на відміну від статутів, які є внутрішньодержавними джерелами права. Статути можуть бути типові й індивідуальні, універсальні та регіональні тощо. Загалом статути разом з іншими правовими актами належать до міжнародних договорів як одного з основних джерел міжнародного права. На внутрішньодержавному рівні належно ратифіковані статути є складовою національного законодавства, де також діють статути підприємств, територіальних громад, релігійних і громадських організацій, правоохоронних органів тощо. Висновки. Акцентовано на визначальній правовій сутності статуту як джерела міжнародного права, що водночас є джерелом національного права, яке вирізняється своїми характеристиками залежно від виду правової системи, типу правової сім'ї тощо. Дослідження положень Статуту Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй підтверджує його концептуальне та програмне спрямування (містить перелік джерел міжнародного права), Статуту Організації Об'єднаних Наційзасадниче та рамкове спрямування (на підставі його положень приймають інші міжнародно-правові акти й створюють міжнародні організації тощо), Статуту ЮНЕСКО чи інших спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй, Римського статуту міжнародного кримінального суду -установче спрямування з метою визначення організаційно-адміністративної структури, функціонально-інституційного підґрунтя створення та функціонування конкретних організацій. Ключові слова: міжнародне право; джерела права; статут; джерела міжнародного права; правотворчість; модельний статут; теоретичний аналіз.
doi:10.33270/04201901.126 fatcat:sfcn3lwoqfcrvexn7rbmtkggr4