Концептуальні засади духовного розвитку особистості науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти

Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ
2020 Humanities science current issues  
Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ, оrcid.org/0000-0003-1006-0130 доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) yuriy.m.kozlovskiy@lpnu.ua КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Ступінь духовної культури слугує мірилом фахової компетентності. Тільки завдяки глибинному розумінню морально-етичних засад гуманного суспільства особистість зможе
more » ... особистість зможе обрати вірний шлях до розвитку цього суспільства. Особливу роль у моральному складнику наукової діяльності педагога-вченого посідає його ставлення до релігії. Взаємини поміж наукою й релігією непрості. Невипадково усе більшого значення науковці надають проблемі духовності фахівця, її психологічному змісту, механізмам становлення. Теперішня фахова освіта практично не забезпечує морального самовизначення особистості. В статті обґрунтовано концептуальні засади духовного розвитку особистості науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в контексті гуманістичної парадигми освіти й науки. Окреслені у статті позиції стисло регламентуються концептуальними засадами розвитку духовності науково-педагогічних працівників, згідно з якими особистість формується на базі гуманістичних ідей сучасного суспільства, як-от: 1) цілісність розвитку особистості науково-педагогічних працівників з ціннісно-мотиваційною домінантою, яка концентрує інструментальні властивості, гармонізує всі аспекти його діяльності; 2) поєднання загального, фахового й індивідуалізованого розвитку особистості з урахуванням їх істотного впливу на розвиток індивіда; 3) формування духовної культури науково-педагогічних працівників як усвідомлення духовного виміру науково-педагогічної діяльності; 4) національна гідність вченого як складника духовної культури, що має свою історичну специфіку з неповторними, притаманними для конкретної нації рисами; 5) єдність науки та освіти, що базується на тенденціях розвитку наукової практики викладача (взаємний зв'язок досвіду наукової й педагогічної роботи; повсякчасне збагачення змісту, форм і методів наукової праці педагога та його науково-дослідної діяльності тощо); 6) урахування раннього початку розвитку, побудоване на основі первісного фахового та педагогічного досвіду та подальших змін, на які впливають освіта, життєвий і фаховий досвід людини, її самовдосконалення тощо; 7) цілепокладання фахових знань, усвідомлення, в ім'я чого їх здобувають, куди веде знання і який результат його реалізації в житті та професійній діяльності особистості. Ключові слова: концептуальні засади, духовний розвиток, особистість, науково-педагогічні працівники, заклади вищої освіти Yurii KOZLOVSKII, оrcid.org/The level of spiritual culture is a criterion of professional competence. Only due to deep comprehension of the moralethic fundamentals of a humane society, a personality is able to choose the right way of the society development. The attitude to religion is of particular importance in the moral component of the scientific activity of a scientist and educator. The relations between the science and religion are very complicated. Therefore, the problem of the spiritual culture of specialists, its psychological content, mechanism of formation is currently of specific concern. Nowadays, professional education almost ignores the personal moral self-determination. Substantiation of the conceptual fundamentals of personal spiritual development of the scientific and pedagogical staff of higher education establishments in context of the humanistic paradigm of education and science. The ideas, described in the article, regulate the conceptual fundamentals of the scientific and pedagogical staff development. According to them, a personality is developed on the basis of humanistic ideas of modern society: 1) integrity of personal development of the scientific and pedagogical staff with a value-motivating dominant, which concentrates instrumental properties, harmonizes all aspects of its activity;
doi:10.24919/2308-4863/34-3-36 fatcat:vsrozv46mfgslk3wvritys7z4i