Conditions and factors determining the demand for sports tourism in the world
Умови та фактори формування попиту на спортивний туризм у світі

Oleksandr Kolotukha
2015 Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya  
тільки з теоретичної точки зору, але і з практичної. Це пов'язано з тим, що через вплив на умови і фактори можна впливати на динамічні процеси, що протікають в територіальних утвореннях. Те ж можна сказати і щодо розвитку рекреаційно-туристської діяльності: «Щоб цей процес носив цілеспрямований характер Abstract: Through the influence on the conditions and factors it is possible to affect the dynamic processes occurring in the territorial entities. Such entity is sports tourism which
more » ... a kind of active recreation and tourism activity carried out in the natural environment and involves passing of tourist sport routes and overcoming various obstacles. The external environment in terms of sports tourism can be presented in the form of two constituents: natural and social. Natural geosystem serves as a base substrate system of sports tourism and is represented by the natural surrounding and ecological macroenvironment. General geosystem is represented by social, political, economic, cultural macroenvironments. Social and economic conditions of forming the demand for sports tourism in the world include an assessment of geographical location, transportation availability, and degree of provision of tourism with industries necessary for its service, degree of infrastructure development and completeness of package of services. Among the social conditions of tourism development it is necessary to emphasis on the increase of leisure time duration for population which in combination with rising standards of life means increasing the number of potential tourists interested in active forms of tourism. Based on research of Russian geographer L. Y. Mazhar, we identified factors forming the demand for sports tourism which can be grouped into two types: no localizing factors, that is tourist and recreational needs, organizational, managerial, economic, material and domestic, social, psychological, health care, environmental, innovation factors, staff assistance factors; localizing factors -geotorical, geopolitical, natural and recreational, historical and cultural, infrastructural, recreation and activity. The combined effect of determined conditions and factors form a stable growing demand for sports tourism in the world. Олександр КОЛОТУХА Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка okolotuh@ukr.net Анотація: Через вплив на умови і фактори можна впливати на динамічні процеси, що протікають в територіальних утвореннях. Таким утворенням є спортивний туризм -вид активної рекреаційно-туристської діяльності, яка здійснюється в природному середовищі, і полягає у проходженні туристських спортивних маршрутів з подоланням різноманітних перешкод. Зовнішнє середовище щодо спортивного туризму можна представити у вигляді двох складових: природної та суспільної. Природна геосистема виступає як базис, субстрат системи спортивного туризму і представлена природним та екологічним оточуючими макросередовищами. Суспільна геосистема представлена соціальним, політичним, економічним, культурним оточуючими макросередовищами. Соціально-економічні умови формування попиту на спортивний туризм у світі передбачають оцінку географічного положення, транспортної доступності, ступеня забезпеченості туризму необхідними для його обслуговування галузями, ступеня розвитку інфраструктури та повноти комплексу послуг. Серед соціальних умов розвитку туризму слід виокремити збільшення тривалості вільного часу населення, що у поєднанні зі зростанням рівня життя населення означає збільшення кількості потенційних туристів, зацікавлених у активних видах туризму. Спираючись на дослідження російського географа Л.Ю. Мажар, нами визначені фактори формування попиту на спортивний туризм, які можна об'єднати в два типи: нелокалізуючі фактори -туристсько-рекреаційні потреби, організаційноуправлінські, економічні, матеріально-побутові, соціально-психологічні, медико-санітарні, екологічні, інноваційні фактори, фактори кадрового забезпечення; локалізуючі фактори -геоторіальні, геополітичні, природно-рекреаційні, історикокультурні, інфраструктурні, рекреаційно-діяльнісні. Сукупна дія визначених умов та факторів формують стійкий зростаючий попит на спортивний туризм в світі. Ключові слова: умови, фактори, чинники, спортивний туризм, концепція соціального простору УДК: 911.3 ______________ © О. Колотуха Вступ. Постановка проблеми. Умови та фактори визначають формування і розвиток всіх географічних об'єктів і процесів. Їх дослідження є важливим елементом географічного аналізу не
doi:10.17721/2413-7154/2015.71.45-54 fatcat:egnsdroltvgzvej33bt737udru