Monetary Surrogates of the Merchants in the Second Half of the Nineteenth - Early Twentieth Century

I. Hurzhii, V.Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine, A. Boiko-Haharin, National Museum of the History of Ukraine,Kyiv, Ukraine
2020 Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal  
Український історичний журнал. -2020. -№5 У середині ХІХ ст. в українських землях, що перебували на той час у складі Російської та Австро-Угорської імперій, відчувалася гостра нестача в обігу розмінних грошей, «монетний голод». У таких умовах для полегшення роздрібної торгівлі деякі купці розпочали емісію власних грошових замінників (суроґатів, приватних бонів), які покупець міг також у подальшому використати для купівлі товарів у того ж продавця. У сучасній вітчизняній історіографії не лише не
more » ... введено в науковий обіг зразків таких приватних грошових замінників імперського періоду, що зберігаються в музейних колекціях, а також достовірно не встановлено повний алгоритм і механізм використання грошових суроґатів, його особливості. Першу спробу каталогізації грошових суроґатів панських маєтків кінця XVIIIсередини ХІХ ст. було здійснено в багатотомному виданні Б.Сікорського 1 , знахідки на території України узагальнив міжнародний колектив авторів на чолі з А.Бойком-Гагаріним 2 . У науковий обіг уведено приватні гроші економій, закладів 1 Sikorski B. Pieniądz zastępczy majątków ziemskich: katalog żetonów dominialnych: Monety i żetony nieznanych emitentów oraz suplement. -T.VIII. -Warszawa, 1995. -62 s. 2 Бойко-Гагарин А.С., Гринкевич В.И., Цвирко С.Л., Зайончковский Ю.В. Сводный каталог частных денег второй половины XVIII в. в Восточной Европе // Львівські нумізматичні записки. -Вип.10. -Л., 2014. -С.23-35. Анотація. Мета дослідження полягає у введенні до наукового обігу інформації про раніше невідомих емітентів приватних грошових суроґатів та у встановленні повного ланцюжка їх використання, а також в аналізі практики органів влади асоціювати подібні випуски з фальшивомонетництвом. Методологію визначено загальнонауковими методами і принципами історизму, системності, об'єктивності, розвитку та багатогранності. Ориґінальність дослідження. Уперше у вітчизняній історіографії встановлено й описано повний алгоритм і механізм застосування купецтвом власних грошових замінників. Практичне значення досягнутих результатів полягає в можливості застосування їх у наукових студіях із нумізматики, історії економічної думки, грошового обігу, науки й техніки, криміналістики, а також при підготовці навчально-методичних матеріалів. Основні результати. У 1860-х рр. в окремих місцевостях Російської імперії, господарствах та на виробничих підприємствах з'явилися приватні грошові замінники (бони, жетони, марки, талони), поява яких була викликана нестачею розмінної монети. Уряд заборонив випуск локальних грошових суроґатів у вигляді марок, квитанцій, ярликів та інших знаків чи зобов'язань, що містили у собі необхідність виплати певної суми товарами або послугами. Відтворюється повний ланцюжок використання приватних бонів. Ключові слова: розмінна криза, купецтво, готівкові гроші, замінники грошей, приватні гроші, металеві бони, фальшивомонетництво, Російська імперія, Австро-Угорська імперія.
doi:10.15407/uhj2020.05.055 fatcat:7jtqbcvoajezrfmztc4ayybzza