The Function of A Proscenium Staged Building in the Bangsawan Performance Tradition in Sarawak

Nur Afifah Vanitha Abdullah
2017 Wacana Seni Journal of Arts Discourse  
ABSTRAK Sejak perkembangan awal teater bangsawan sama ada di Tanah Melayu, Singapura mahupun Sarawak, pementasannya sering dilaksanakan di ruang pentas prosenium. Kumpulankumpulan bangsawan yang bermodal besar lazimnya menyewa panggung wayang, manakala yang bermodal kecil pula terpaksa mendirikan pentas prosenium sendiri untuk melaksanakan pementasan. Namun tradisi penggunaan bentuk pentas ini menjadi antara penghalang kepada kesinambungan bangsawan di Sarawak sejak 1990-an. Para penggiat
more » ... , terutamanya yang amatur, menjauhi genre bangsawan atas alasan keperluan ruang pentasnya khusus. Perkara ini adalah antara faktor kos produksi bangsawan tinggi berbanding genre teater lain. Sehubungan itu, dengan menggunakan kerangka konsep "the nest" dalam teori persembahan yang dikemukakan oleh Richard Schechner (1988) , artikel ini bertujuan menjawab persoalan,
doi:10.21315/ws2017.16.4 fatcat:7y7jmjjt65djvcytqtgz767ude