Reportaż literacki jako "lustro przechadzające się po gościńcu"? Barbary Demick "Światu nie mamy czego zazdrościć"

Klaudia Golon
2022 Media Research Issues  
Niniejszy artykuł stanowi analizę reportażu Barbary Demick "Światu nie mamy czego zazdrościć" w kontekście budowania obrazu Korei Północnej i Koreańczyków z Północy w Polsce. Studium obejmuje takie aspekty, jak: analiza szczegółów antropologicznych, tytułu, kreacji wybranych bohaterów czy nawiązań intertekstualnych. Ponadto szczególna uwaga poświęcona została zbadaniu dwóch strategii narracyjnych obecnych w książce: beletryzacji oraz narracji o szczególnych własnościach informacyjnych. Analiza
more » ... okazuje, że obraz Korei Północnej budowany w reportażu daleki jest od polityki, a bliski Koreańczykom i ich życiowej perspektywie. Literary reportage as a "mirror walking around the courtyard"? Barbara Demick's "Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea" This article is an analysis of Barbara Demick's book "Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea" in the context of image building of North Korea and North Koreans in Poland. The study covers aspects such as: analysis of anthropological details, title, creation of selected characters or intertextual references. In addition, special attention is paid to examining two narrative strategies present in the book: fictionalization and narrative with specific informational properties. The analysis shows that the image of North Korea as presented in the analysed reportage is far from politics and close to the Korean culture and life perspective.
doi:10.4467/22996362pz.22.007.15337 fatcat:tlcbyellcbaolocn7zvbqnbeki