Dynamics of structure and abundance of night migratory community in the littoral zone of lake Baikal

D. Karnaukhov, Institute of Biology, Irkutsk State University, Lenin str., 3, Irkutsk, 664025, Russia, S. Biritskaya, . Dolinskaya, M. Teplykh, Ya. Ermolaeva, V. Pushnica, . Silow, Institute of Biology, Irkutsk State University, Lenin str., 3, Irkutsk, 664025, Russia, Institute of Biology, Irkutsk State University, Lenin str., 3, Irkutsk, 664025, Russia, Institute of Biology, Irkutsk State University, Lenin str., 3, Irkutsk, 664025, Russia, Institute of Biology, Irkutsk State University, Lenin str., 3, Irkutsk, 664025, Russia (+2 others)
2020 Limnology and Freshwater Biology  
doi:10.31951/2658-3518-2020-a-4-789 fatcat:2rsavolno5gj5hbeb2b6mrb4i4