Dissecting the phenotypes of Plk1 inhibition in cancer cells using novel kinase inhibitory chemical CBB2001

Rongfeng Lan, Guimiao Lin, Feng Yin, Jun Xu, Xiaoming Zhang, Jing Wang, Yanchao Wang, Jianxian Gong, Yuan-Hua Ding, Zhen Yang, Fei Lu, Hui Zhang
2012 Laboratory Investigation  
doi:10.1038/labinvest.2012.114 pmid:22890557 fatcat:decgkd6kynbxhpmgapywgxa2mm