OKUL TÜRÜ, AKADEMİK BAŞARI VE SOSYO DEMOGRAFIK FAKTÖRLERİN SINAV KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ayten TURAN KURTARAN, Ülkü ÜNSAL, Abdulkadir KOCA
2021 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Sınav eğitimin her alanında zorunlu bir değerlendirme sistemidir ve öğrencilerde baskı oluşturarak sınav kaygısına sebep olmaktadır. Oluşan kaygı öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Trabzon ili Ortahisar ilçesinde bulunan Gazi Anadolu, Trabzon Fen, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu ve Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Liselerinin son sınıf öğrencilerinin okul türü, akademik başarı ve sosyo-demografik özelliklerine göre sınav kaygı düzeylerinin
more » ... celenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin kaygılarını değerlendirebilmek amacıyla "Sınav Kaygısı Envanteri" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden, Mann-Whitney U, Ki-Kare, korelasyon, regresyon ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; duyuşsallık ve toplam kaygı boyutunda fen lisesi öğrencilerinin, kuruntu boyutunda anadolu lisesi öğrencilerinin puanları daha yüksektir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre; 2 kardeşe sahip öğrencilerin daha az/daha fazla kardeşe sahip öğrencilere göre; okul başarısını "düşük" olarak değerlendiren öğrencilerin "orta"/"yüksek" olarak değerlendiren öğrencilere göre kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kaygı ve alt boyutlarında cinsiyet, kardeş sayısı ve kaçıncı çocuk olduğu değişkenleri ile negatif yönde zayıf bir ilişki varken, başarı düzeyi değişkeni ile pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur.
doi:10.18092/ulikidince.989731 fatcat:hcirthaogrhpjljugmpe5afuwm