Rumex acetosella L. (Polygonaceae) Bitkisinin Morfolojik, Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri

Sibel ULCAY, Gülcan ŞENEL
2020 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Bu çalışma ile tıbbi ve yenilebilir bir bitki olan Rumex acetosella L.'nın morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik özellikleri incelenmiştir. Bitkinin kök, gövde, rizom, yaprak ve petiyolünden enine ve yüzeysel kesitler alınmıştır. Bitkinin kökü kırmızı renktedir. Gövde üzerinde de kırmızı çizgiler bulunmaktadır. Yapraklar basit üst yapraklar mızraksı, yaprak kenarları hafif dalgalıdır. Enine kesitlere göre kök sekonder yapıdadır. Gövde enine kesitlerinde öz parankima hücrelerinin
more » ... crelerinin kaybolduğu görülmektedir. İletim demetleri etrafında sklerenkima hücreleri yer almaktadır. Taksonun yaprak enine kesitlerinde orta damar bölgesinde iki büyük iletim demeti gözlenmektedir. Mezofil iki sıra palizat, iki sıra sünger parankimasından oluşmaktadır. Elektron mikroskobu görüntülerine (SEM) göre tohum yüzeyinde mumsu bir tabaka bulunmaktadır. Rumex acetosella'nın yaprak yüzeyinde rugose-scrabrate süsler görülmektedir. Meyve yüzeyi ise undulate desenlidir. Abstract In this study, morphological, anatomical and micromorphological characteristics of Rumex acetosella L., a medicinal and edible plant, were investigated. Transverse and superficial sections were taken from the root, stem, rhizome, leaf and petiole of the plant. The root of the plant was red. There were also red lines on the body. Leaves were simple, upper leaves lanceolate, leaf edges were slightly wavy. According to the cross-sections, the root was secondary. Stem cross-sections showed that the parenchyma cells disappear. Sclerenchyma cells were located around the vascular bundles. Two large vascular bundles were observed in the mid-vessel region in the leaf cross-sections of the taxon. Mesophyll consisted of two rows of palisade and two rows of sponge parenchyma. According to electron microscopy images (SEM), there was a waxy layer on the surface of the seed. Rumex acetosella had rugose-scrabrate ornaments on the leaf surface. The fruit surface's ornamentation was undulate
doi:10.30910/turkjans.725776 fatcat:mjfoj6obejhqjhttxkcrjkaiaq