Naloge medicinskih sester v zvezi z regulacijo porodov

Cita Bole
1961 Obzornik zdravstvene nege  
Vprašanju regulacije porodov, planiranja družine in zavestnega starševstva, kakor imenujejo po svetu pojav zavestnega odločanja ljudi o številu potomcev in času njihovega Tojstva, srno v našem društvu in preko »Medicins'ke sestre na terenu« dodelili dokaj važno mesto. Vzrokov, da o tem zopet razpravljamo, je dvo~e: na eni strani dejstvo, da je to eno izmed najbolj perečih vprašanj v zdravstvenem varstvu matere in otroka, na drugi strani pa objektivna situacija, ko si sodobne metode za
more » ... družine s težavo utirajo pot skozi·zapreke nepravilnih pojmovanj, zakoreninjenih v patriarhalni miselnosti in nekaterih predsodkih. Izkušnje med triletnim organiziranim delovánjem za prevencijo splava in za sodobno kontracepcijo so pokazale tudi potrebo, da se medicinske sestre pri tem delu bolj aktiviziramo in da se ne zadovoljimo več samo s propagiranjem kontracepcijskih sredstev. Menim, da ne bi bilo prav, če bi se omejila zgolj na naštevanje in opisovanje teh nalog, ne da bi hkrati poudarila neogibno potrebo po izpopolnitvi našega znanja glede socioloških procesov v na@ družbi, zlasti glede razvoja družine, odnosov med ljudmi v socializmu, in pa potrebo po poznavanju osnovnih zakonitosti družbenega razvoja nasploh. Nagla industrializacija, naglo· spreminjanje socialne sestave prebivalstva, množično zaposlovanje žena v proizvodnji -vse to je pri nas v pičlih 15 letih povzročilo tako občutne spremembe in odprlo toliko novih problemov v družinskih odnosih, pti vzgoji otrok ter v odnosih med spoloma, da zahteva posebne, bolj sistematične in bolj poglobljene obravnave zlasti med kadri, ki jim je skrb za človeka neposredna poklicna dolžnost. M~d temi je kot zdravstveni, socialni in pedagoški profil delavca v skupini zdravstvenih kadrov tudi medicinska sestra. Regulacija porodov, ki sodi v vrsto naštetih družbenih problemov, po svoji specifičnosti naravnost terja, da se zanjo zavzamejo medicinske sestre, zlasti one v patronažni službi, ki so po naravi svojega dela v neposrednem strku z ljudmi in zato dobro poznajo njihove osebne težave, obenem pa uživajo tudi njihovo zaupanje. Da bi bile kos ternu delu, se moramo pač najprej zavedati, da je ta pojav v sodobni družbi neizogiben. Ce ga ne bomo znali usmerjati po znanstveno utemeljenih metodah, se hodo ljudje še naprej in še bolj zatekali k neprimernim in škodljivim načinom, kar že ima in bo lahko imelo še hujše posledice. Razčlenjevanje spontane'ga reševanja neželene noseČllosti je dokazalo, da je splav pri nas najbolj razširjena metoda za regulacijo porodov in da pomeni v ginekološki patologiji osrednji etiološki faktor tako po svoji številnosti kakor tudi po hudih posledicah. Razen tega pa je splav načelomanesprejemljiv tudi s sociološkega vidika, ker zlasti v neUlrejenih odnosih fiziološko, psihološko in moralno v prvi vrsti prizadeva žensko in jo postavlja v docela podrejen položaj nasproti moškemu, saj nosi posledice spolnega življenja sama. * Referat na občnem zboru Društva medicinskih sester v Ljubljani dne 20. II. 196,1.
doaj:185ccce089d64a3e96e8cf2792a45ab4 fatcat:xi4hufvpczc5bkwvw72of25mpe