Drama method in speech development of preschool children
Dramski metod u razvoju govora dece predškolskog uzrasta

Boško Milovanović
2019 Zbornik radova Uciteljskog fakulteta Prizren-Leposavic  
Сажетак: Са све већом употребом савремених тенологија у свакодневном животу како одраслих тако и деце запостављају се елементарне игре које су неодвојиви део дечјег живота. При том увек се у фокус поставља свеукупни развој детета и холистички приступ његовом развоју. Дете има потребу да се игра као што има потребу да се храни и пије воду, међу архетиповима човека поставља се и архетип Homo ludens, да је човек-дете заправо играјуће биће или биће игре. У овом раду изнети су резултати истраживања
more » ... ултати истраживања примене драмског метода у развоју говора предшколског детета. Кључне речи: дечја игра, предшколски узраст, развој говора, драмски метод. УВОДНА РАЗМАТРАЊА Предшколско васпитање, у савременом приступу, подразумева интердисциплинарност, повезивање области развоја (корелацију методика), комбинацију васпитно-образовних метода у циљу стварања услова за несметан целовит развој детета. Захваљујући говору, човек може да изрази своје потребе, мисли, осећања, да пренесе поруку, да остави потомству записана схватања, ставове и искуства. Говор омогућава човеку комуникацију која је у основи друштвених односа. За процес развоја и усвајања говора важна је комуникативна употреба говора и активност самог детета. У предшколском периоду развоја детета акценат са гласовне стране говора (артикулација, дискриминација) помера се на комуникацијски и интеракцијски приступ. На раном узрасту говор детета је ситуациони или имплицитан (разумљив одраслом који се бави дететом). У предшколском периоду долази до превођења имплицитног на експлицитни говор 20 bosko.milovanovic@pr.ac.rs
doi:10.5937/zrufpl1913187m fatcat:3gnbbx3r5vazng26wbky7y3tlq