KAMUSAL ALANDA UYGULANAN HEYKELİN SİYASİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GÜÇ VE HAFIZALAŞTIRMA

Mehmet NUHOĞLU
2020 Journal of International Social Research  
Öz Tarihsel süreç içinde değerlendirildiğinde, toplumlara sosyal olgunluk ve estetik miras kazandıran sanat, kültürün önemli bir bölümünü oluşturur. Bu bağlamda sanat ve siyaset ilişkisi salt bir estetik değerin ötesine geçerek bambaşka referanslara ve göndermelere yol açmaktadır. Ait olduğu toplumun kültürel mirasının aynası olan sanat; dönemin mevcut politikalarının yönlendirilmesi, halkın siyasi açıdan bilgilenmesi ve şekillenmesine katkıda bulunan baskın bir unsurdur. Sanatın iletişimsel
more » ... atın iletişimsel açıdan güçlü olması, sanat ve iktidar mekanizmaları arasındaki ilişkiyi de güçlendirmiştir. Bu açıdan bakıldığında, her dönemin hâkim siyasi güçleri, mevcut ideolojilerini benimsetmek, kitleler üzerinde kabul edilebilirliğini arttırmak adına, sanatın değiştirici ve dönüştürücü gücüne başvurmuşlardır. Dönemin siyasi erkleri ulusal kimliği hafızalaştırma ve siyasi gücünü kitleler üzerinde benimsetmek amacıyla kullandığı en etkili siyasi iletişim araçlarından biri de kamusal alanda uygulanan heykel sanatı olmuştur. Bu çalışmada, kamusal alanlarda uygulanan heykel sanatının, siyasi etkilerinden güç ve hafızalaştırma açısından bir değerlendirme yapılacaktır. Abstract When evaluated in the historical process, art, which gives societies social maturity and aesthetic heritage, forms an important part of culture. In this context, the relationship between art and politics goes beyond mere aesthetic value and leads to completely different references and references. Art, which is the mirror of the cultural heritage of the society to which it belongs; Guiding the current policies of the period is a dominant factor that contributes to the political information and shaping of the public. The communicative strength of art has also strengthened the relationship between art and power mechanisms. From this point of view, in every period, the dominant political forces have applied the transformative and transformative power of art in order to adopt their existing ideologies and increase their acceptability on the masses. One of the most effective political communication tools used by the current political power to memorize the national identity and adopt its power over the masses was the art of sculpture applied in the public sphere. In this study, an evaluation will be made in terms of power and memory of the political effects of the art of sculpture applied in public spaces.
doi:10.17719/jisr.2020.4099 fatcat:afyrnensnngcnkjbfyhi3xxepi