An Aspect of Fujian Buddhism in the Ming Period as Seen in the Revival of Kaiyuan Temple in Quanzhou
泉州開元寺の復興に見る明代福建佛教の一側面

Yiming WANG
2010 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYOGAKU KENKYU)  
doi:10.4259/ibk.58.2_668 fatcat:6fcoke7ldbd7liriftkuzm4zoa