Aphrodisiac potential and phytochemical profile of Ekebergia capensis (Cape ash) in male albino rats

James Ndukui, Haruna Muwonge, Lawrence Sembajwe
2012 Spatula DD  
AIM: Erectile dysfunction affects more than a third of the adult male and female population worldwide. Although a large number of patients with erectile dysfunction use modern pharmaceutical agents for treatment, a vast majority still preferably use herbal preparations like Ekebergia capensis stem extract. This study therefore, was designed to evaluate the aphrodisiac potential of 70% ethanolic extract of Ekebergia capensis in male albino rats, as a candidate for treatment of erectile
more » ... n in human beings. METHODS: In June 2012, ethanolic stem extract of the plant Ekerbegia capensis was screened for phytochemical constituents. Fifteen male albino rats were orally dosed with the extract at dose rates of 300 mg/kg (5 rats), 400 mg/kg (5 rats) and 500 mg/kg (5 rats) body weight consecutively. Five male albino rats were administered with sildenafil citrate (5mg/kg) orally as positive controls and 5 male albino rats received distilled water (1ml) orally as negative controls. The mounting and intromission frequency were evaluated at days1, 3 and 5 and serum testosterone concentration determined on day 6. RESULTS: Phytochemical screening revealed strong presence of saponins and steroid glycosides. Alkaloids, tannins, carotenoids, anthraquinones, flavanoids and anthracyanosides were weakly present in the extract. All the extract doses caused significant (p<0.05) increase in mounting frequency. The testosterone level increased to 2.380±0.02 ng/ml, 7.680±0.660 ng/ml and 14.5±0.777 ng/ml at a dose rate of 300 mg/kg, 400 mg/kg and 500 mg/kg respectively while 0.51±0.27 ng/ml and 5.095±0.40 ng/ml were obtained for negative and positive control animals respectively. CONCLUSIONS: The ethanolic extract of Ekebergia capensis stem bark has an aphrodisiac activity comparable to sildenafil citrate. The 70% ethanol extract of Ekebergia capensis may be used to alleviate sexual dysfunction in humans and animals. ÖZET AMAÇ: Erektil disfonksiyon, dünyaca yaygın olarak erişkin erkek ve kadın popülasyonun üçte birinden fazlasını etkilemektedir. Erektil disfonksiyonlu çok sayıda hastanın tedavi için modern farmasotik ajanlar kullanmasına rağmen, büyük kısmı tercihan Ekebergia capensis kökü ekstresi gibi bitkisel preperatlar kullanmaktadır. Bundan dolayı bu çalışma, insanlarda oluşan erektil disfonksiyonun tedavisi için bir aday olarak, erkek albino sıçanlarda E. capensis'in %70'lik alkolik ekstresinin afrodizyak potansiyelini değerlendirmek için dizayn edildi. YÖNTEM: Haziran 2012 de, Ekebergia capensis bitkisi kökü etanolik ekstresi fitokimyasal içerikleri açısından tarandı. Onbeş erkek albino sıçana, vücut ağırlığı kg başına 300 mg (5 sıçan), 400 mg (5 sıçan) ve 500 mg (5 sıçan) dozlarında ekstre oral olarak verildi. Beş erkek albino sıçana pozitif kontrol olarak sildenafil sitrat (5 mg/kg) ve 5 albino sıçana da negatif kontrol olarak distile su (1 ml) uygulandı. Cinsel ilişki sıklığı birinci, üçüncü ve beşinci günlerde değerlendirildi ve altıncı gün serum testosteron konsantrasyonları saptandı. BULGULAR: Fitokimyasal çalışmalar saponinlerin ve steroid glikozidlerin kuvvetli varlığını gösterdi. Alkaloidler, tanninler, karotenoidler, antrakinonlar, flavonoidler ve antrosiyanozidler, ekstre içinde zayıf olarak bulundu. Ekstrenin uygulanan tüm dozları cinsel yakınlaşma sıklığında anlamlı artmaya (P< 0,05) neden oldu. Testosteron seviyesi 300 mg/kg, 400 mg/kg ve 500 mg/kg dozlarında sırasıyla 2,380±0,02 ng/ml, 7,680±0,660 ng/ml and 14,5±0,777 ng/ml değerlerine ulaşırken; negatif ve pozitif kontrol hayvanlarında 0,51±0,27 ng/ml and 5,095±0,40 ng/ml değerleri elde edildi. SONUÇ: Ekebergia capensis kök kabuklarının etanolik ekstresi sildenafil sitratla karşılaştırılabilir bir afrodizyak etkiye sahiptir. Ekebergia capensis'in %70'lik alkol ekstresi insane ve hayvanlarda cinsel fonksiyon bozukluklarını iyileştirmek için kullanılabilir. Anahtar kelimeler: Ekebergia capensis, etanolik ekstre, afrodizyak potansiyel, sıçan.
doi:10.5455/spatula.20121213041710 fatcat:cc4jk6bc4rcfhn23uopews6xsq