Characteristics of the H- Ion source using the External Magnet Arrangement for the Quasi-uniform Magnetic Field
準一様外部フィルター磁場配位を用いた水素負イオン源の特性

Yoshihide OKA, Akira ANDO, Osamu KANEKO, Katsuyoshi TSUMORI, Yasuhiko TAKEIRI, Ryuichi AKIYAMA, Tosikazu KOHMOTO, Tsutomu KURATA, Kiichiro MINEO, Tsutomu KURODA
1992 Shinku  
doi:10.3131/jvsj.35.297 fatcat:tlxa7owcefhllm53vzxxda5yci