System analysis of simplification of the taxation system of small enterprises

Olha Korzachenko, Olena Piskunova, Anastasiya Andrushko
2019 Modeling and Information Systems in Economics  
6. Filipskyi Yu. K / Vypadkovi protsesy u radiotekhnichnykh kolakh. Navchalnyi posibnyk. -Nauka i tekhnika [Elektronnyi resurs], kod dostupu: https://books.google.com.ua/books?id=KPXAGjvRmPcC&hl= ru&source=gbs_navlinks_s 7. Эlementy teorii statystychnoho syntezu optymalnykh radiotekhnichnykh prystroiv. Lektsiia.
doi:10.33111/mise.97.14 fatcat:u3twoa76avhgdiegf2hha5ydxq