THE APPLIANCE OF INTERPRETATION METHOD AT ECOLOGICALLY ORIENTED EXCURSIONS

M. Bilіanska, L. Bondarenko, O. Lazebna
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 36 УДК 37.016:504 М. М. Білянська доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Л. І. Бондаренко магістрантка кафедри екології спеціальності «Екологія» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова О. М. Лазебна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології Національного педагогічного
more » ... о педагогічного університету імені М. П. Драгоманова ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У статті висвітлено значення екологічних екскурсій як одного з механізмів впливу на особистісну сферу людського сприйняття світу та форми навчальних занять у процесі урочної і позакласної роботи в школі. Стратегія сталого розвитку передбачає гармонізацію екологічної, економічної, соціальної і політичної складових частин суспільного розвитку. Еколого-економічні і соціальні інтереси взаємодіють за умови їх усвідомлення, осмислення, самоідентифікації особистості як частини природного. Екологізація людини і суспільства загалом є парадигмою сьогодення. Концептуально освіта задля об'єктивації такої парадигми вимагає актуалізації методичної бази. Узагальнено різні підходи науковців до тлумачення екологічних екскурсій, розроблено логічно-структурні схеми підготовки екологічних екскурсій та схарактеризовано особливості організації кожної структурної частини. У сучасній туристичній екскурсійній галузі активно застосовується метод інтерпретації для розробки та впровадження інтерактивних туристичних програм, що дає змогу формувати особистий досвід екскурсантів та емоційні зв'язки з об'єктами екскурсії, оскільки під час подорожей, відвідуючи нові місця, люди шукають не стільки нових знань, як нових вражень. Розкрито тлумачення інтерпретації як освітньої діяльності, яка здійснюється задля виявлення значення та взаємодії об'єктів не тільки за допомогою викладу фактичної інформації, а й тлумачення її (інтерпретації) з огляду на особистий досвід та за допомогою ілюстративних засобів. Наведено приклади застосування методу інтерпретації до проведення шкільних екскурсій екологічного спрямування. Акцентовано на можливостях використання методу інтерпретації в поєднанні з іншими методами і методичними прийомами (опис, спостереження, пояснення, елементи народознавства, артистичні прийоми, стимулювання чуттєвого сприйняття, демонстрування, ілюстрування, експеримент, гра). Вони застосовуються для комунікації, безпосереднього впливу на емоції та почуття учнів від почутого чи побаченого. Ключові слова: стратегія сталого розвитку, екологізація суспільства, екологічна освіта, екологічна екскурсія, метод інтерпретації.
doi:10.32840/1992-5786.2020.70-1.6 fatcat:e4cqicsv3bf5njxmqfarsaz26y