Demarketing of Tobacco Products and Consumers Behavior Formation

Barbara Jacennik Barbara Jacennik
2008 Współczesna Ekonomia  
Demarketing wyrobów tytoniowych a kszta³towanie zachowañ konsumenckich Streszczenie Demarketing wyrobÛw tytoniowych obejmuje dzia≥ania úrodowiska marketingowego nastawione na zmianÍ zachowaÒ konsumenckich. Podstawowe strategie to: manipulacja cenπ, reklama zniechÍcajπca do palenia, przepisy ograniczajπce lub zakazujπce reklamy tytoniu, ograniczenia dystrybucji lub konsumpcji wyro-bÛw tytoniowych oraz napisy ostrzegawcze. PoszczegÛlne instrumenty wp≥ywajπ bezpoúrednio lub poúrednio na zmienne
more » ... chospo≥eczne i úrodowiskowe, przekonania zdrowotne, atrakcyjnoúÊ spo≥ecznπ palenia (moda), dostÍpnoúÊ wyrobÛw tytoniowych i zwiπzanych z nimi zachowaÒ. W artykule dokonano przeglπdu badaÒ miÍdzynarodowych nad skutecznoúciπ demarketingu w obszarze kszta≥towania i zmiany zachowaÒ zwiπzanych z paleniem tytoniu.
doi:10.5709/ce.1897-9254.o47 fatcat:nafxeatjebecdmellfg27xtrly