Hospodaření a rozvoj obcí

Petr Řehoř, Šárka Šebestová
2013 16. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (16th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings.)   unpublished
Anotace Článek se zabývá zhodnocením hospodaření tří vybraných obcí (měst) Jihočeského kraje ČR -Kaplice, Sezimova Ústí a Soběslavi v roce 2011. Cílem je porovnat hospodářské výsledky měst a navrhnout opatření, která by mohla vést ke zlepšení stávajícího stavu a k dalšímu rozvoji. Pro účely finanční analýzy byly vybrány ukazatele, které hodnotí finanční zdraví. V porovnání měst bylo stanoveno nejlépe hospodařícím městem Sezimovo Ústí. Klíčová slova hospodaření, rozvoj, rozpočet, obec,
more » ... , ukazatel Annotation Paper deals with evaluation of economy of three municipalities (towns) in South Bohemia of Czech Republic -Kaplice, Sezimovo Ústí a Soběslav in the year 2011. The aim is to compare the economy results and give the arrangements which would lead to improvement of current state and to town's next development. For financial analysis purposes were chosen indicators which should evaluate town's economic health. In comparison was the most successful economy the town Sezimovo Ústí. Úvod Hospodaření územních samosprávných celků se dotýká každého člověka, protože každý je občanem nějaké obce. Navíc jsou veřejné výdaje financovány z prostředků, které lidé odvádějí státu či obcím na daních a jiných poplatcích. Každý má pochopitelně právo na informace, kam a z jakého důvodu plynou peníze a v jaké výši. Občas se dokonce ve veřejných sdělovacích prostředcích objeví zpráva, že je nějaká obec předlužená, nemá na úhradu svých závazků a musí rozprodávat majetek. Z toho důvodu je důležité sledovat finanční zdraví obcí a případně porovnávat i s jinými podobnými obcemi. Jakmile by se pak někde vyskytl problém, bylo by možno v co nejkratším čase přijmout nápravná opatření. Obec je dle zákona č. 128/2000 Sb. základní územní jednotkou státu. Je tvořena občany, kteří společně užívají území určené hranicemi obce (Peková, 2004) . Starosta je představitel obce, který ji zastupuje navenek a je odpovědný za činnost zastupitelstva obce (Marková, 2000). Podle Adamčíka (2003) má starosta ovládat soubor metod, modelů a postupů regionálního managementu a marketingu pro průzkum a uspokojování potřeb obyvatelstva a jeho spokojenost s poskytovanými službami. Sborník příspěvků XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice 19. -21. 6. 2013
doi:10.5817/cz.muni.p210-6257-2013-52 fatcat:gyc7rzoqizhoxkh7w7fzlpevzy