Rsownership right and spatial planning: Influence of spatial plans on immovable property value
Pravo svojine i prostorno planiranje - uticaj prostornih planova na vrednost nepokretnosti

Sloboda Midorović, Dušan Nikolić
2018 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сло бо да Д. Ми до ро вић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду s.mi do ro vic@pf.un s.ac.rs Др Ду шан Ж. Ни ко лић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Ni ko lic@pf.un s.ac .rs ПРА ВО СВО ЈИ НЕ И ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ: УТИ ЦАЈ ПРО СТОР НИХ ПЛА НО ВА НА ВРЕД НОСТ НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 1 Са же так: Про стор но пла ни ра ње је од по себ ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу, јер уно си ред у су жи вот љу ди
more » ... на од ре ђе ној те ри то ри ји и омо гућу је за шти ту ва жних јав них ин те ре са. Ор га ни др жав не вла сти и ло кал не са мо у пра ве су овла шће ни ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, уста вом и за ко ни ма да раз ли чи тим план ским до ку мен ти ма од ре де за ко је на ме не, под ко јим усло ви ма и на ко ји на чин се мо же ко ри сти ти про стор у ре жи му јав не своји не, али исто та ко и про стор ко ји је у при ват ној сво ји ни. То зна чи да се про стор ним пла ни ра њем мо гу огра ни чи ти сво јин ска овла шће ња. Ефек ти др жав ног ин тер вен ци о ни зма у та квим слу ча је ви ма мо гу би ти по зи тив ни са ста но ви шта ти ту ла ра пра ва сво ји не. На при мер, ка да се ма ње ква литет но по љо при вред но зе мљи ште пре тво ри у град ско гра ђе вин ско зе мљиште, тр жи шна це на пар це ле мо же би ти ви ше стру ко уве ћа на. Ме ђу тим, по сто је си ту а ци је у ко ји ма про стор ни пла но ви ути чу на сма ње ње вред ности не по крет но сти. На при мер, уко ли ко се од ре ди да ће у бли зи ни мир ног стам бе ног бло ка у пред гра ђу би ти из гра ђен ау то пут. У са вре ме ним прав ним си сте ми ма је ши ро ко за сту пљен став да је јав ни ин те рес из над при ват ног 1 У члан ку су из ло же ни ре зул та ти ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту Прав на тради ци ја и но ви прав ни иза зо ви, чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Проф. др Ду шан Ни ко лић је од ре дио рад не хи по те зе, про јект ни за да так и струк ту ру за вр шног ра да. При ку пио је и об ра дио део гра ђе. На пи сао је ап стракт, увод и за кљу чак. Аси стент ки ња Сло бо да Ми до ро вић је при ку пи ла и об ра ди ла део гра ђе. На пи са ла је одељ ке 2-6.
doi:10.5937/zrpfns52-20231 fatcat:me6uafdh2retjhvsrkpo2z7xzm