A területi (gazdasági) fejlődés társadalmi hajtóerői és állami szabályozása

István Bartke
1994 Tér és Társadalom  
A gazdaság történelmi fejl ődését mint id őbeli folyamatot, annak térbeli átrendez ődése kíséri. A két (id őbeni és térbeni) dimenzió között megnyilvánuló szoros kölcsönhatás részint a gazdaság mikro-és makrostrukturális átalakulásában, részint a különböz ő területeknek más és más tartalmú (profilú) termel ő-, szolgáltató tevékenység befogadására való elsődleges alkalmasságában gyökerezik. A gazdaság mint a társadalom létfeltétele, annak területi elhelyezkedésére, és az életkörülmények
more » ... életszínvonal stb.) térbeli differenciáltságára is hat. Ez utóbbinak a társadalomra való kedvez őtlen visszahatása úgy hárítható el, hogy az objektív területi tendenciákat tudatos beavatkozással korrigálják. A társadalom spontán (területi) folyamatokat ellen őrző, módosító funkciójának gyakorlása keretében kijelölik és létrehozzák a beavatkozás céljait, módszereit, konkrét eszközeit, intézményét; mindezeket együttesen a területfejlesztési politika fogalmába s űrítve. A társadalmi (állami) beavatkozás indokolt mértékét illet ően a szakemberek nézetei tudományági hovatartozástól, gazdaságpolitikai felfogástól függ ően változhatnak, magát az állami beavatkozás szükségességét általában nem vitatják (Nemes Nagy J. 1992, Pálné Kovács I. 1992). Regionális (területfejlesztési) politikát, a dolog természeténél fogva, az 1970-es évekig szuverén államok illetve nemzetgazdaságok alakítottak ki és folytattak. 1975-t ől kezdődően azonban e gyakorlat nemzetközi integrációs szintre is áttev ődött. Az Európai Gazdasági Közösség ugyan már korábban is tett lépéseket az ügyben, de csak 1975-ben hozott létre integrációs szint ű központi pénzügyi alapot a tagországok hátrányos helyzet ű térségeinek támogatására. Világméret ű (globális szintű) területfejlesztési politikáról nem beszélhetünk, az Egyesült Nemzetek Szervezetének globális akciói nem min ősíthetők ilyen kezdeményezéseknek. A Föld különböz ő régióiban ugyanakkor feszültséget kelt ő társadalmi-gazdasági tendenciák hatnak, amelyek adekvát beavatkozást igényelnének. A téma rendkívüli gazdagsága miatt a vizsgálati kör lesz űkítése indokolt. A tanulmányban néhány globális összefüggésen túl az Európai Unió területi politikájának egyes ténye-* Az állam szerepe a területfejlesztésben és környezetvédelemben c. OKTK kutatás részeredményét bemutató tanulmány.
doi:10.17649/tet.8.3-4.309 fatcat:jmpz46s6cngrtnvp5euhcl66py