Science & Technologies Volume VI, 2016, Number 8: EDUCATION 73 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА КУРС ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА COMPARATIVE NEEDS ANALYSIS FOR ESAP STUDENTS IN VETERINARY MEDICINE

Zhenya Gundasheva, Lyubomira Spasova, Olga Dvorska, Monika Petrillova
unpublished
РЕЗЮМЕ Изследването цели да представи и анализира в съпоставителен план потребностите за чуждоезиково обучение на студенти по ветеринарна медицина от два университета (Тракийски университет и Университет по Ветеринарна медицина и фармация, Кошице, Словакия) с оглед по-добрата им подготовка по специализиран академичен английски език. В количествения и качествен анализ на резултатите са изведени корелациите между критериите за предпочитание на професионална приложимост на знанията и уменията пред
more » ... ята и уменията пред абстрактния характер на усвояването на чуждия език. Дискусията разглежда освен частнометодически проблеми, така и културните особености на всеки от университетите. Ключови думи: специализиран английски език, английски за ветеринарна медицина, съпоставително изследване. ABSTRACT The study aims to compare and analyze the needs for foreign language learning of students in Veterinary Medicine from two universities (Trakia University, and University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice, Slovakia) in view of improving their training in specialized English. In the quantitative and qualitative analysis of the results from a survey, we have determined the correlations between the criteria for choosing the professional applicability of knowledge and skills over the abstract character of foreign language learning. The discussion shows not only specific methodological issues, but also takes in mind the cultural aspects of the two universities.
fatcat:a6qihnv5tzgmze4fwgl3fqu4ny