بررسی ارتباط بین ویروس لوسمی و لنفوم سلول T بالغین (HTLV1) و سرطـان گـردن رحـم

فاطمه همایی, طاهره زاهدی فرد, میترا مدرس گیلانی, فاطمه توسلی, فاطمه ورشویی تبریزی
2010 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه : ارتباط بین ویروس لوسمی و لنفوم سلول T بـالغین (HTLV1) بـا لوسـمی و لنفـوم از نـوع سـلول T در بالغین و میلوپاتی اسپاستیک تروپیکال اثبات شده است اما ارتباط آن با سایر بیماریها و بـه خصـوص سـرطان گـردن رحم امروزه مورد بحث است . با توجه به آندمیک بودن این ویروس که در منطقه شمال شرق ایران ( خراسان ) و شـیوع بالای سرطان گردن رحم، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط احتمالی HTLV1 و سرطان گردن رحم طراحی و اجـرا شده است. روش کار : این مطالعه مورد - شاهدی بر روی ۴۹ بیمار تازه تشخیص داده شده سرطان گردن
more » ... داده شده سرطان گردن رحم و۱۰۰ خانم سالم، مراجعه کننده به بیمارستانهای امید و قائم ( عج ) ، در مدت دو سال انجام گرفته است . وجود ویروس HTLV1 در همه موارد به ر وش الیزا با کیتهای تشخیصی Bio rad مورد بررسی قرار گرفتند و در مـوارد مثبـت شـدن تسـت الیـزا از تست western blot استفاده شد. یافته ها : دو گروه از نظر سن و فاکتورهای باروری یکسان بودند . در گروه مورد ۶ /۱ % و در گروه شاهد ۲ % از نظر وجود ویروس HTLV1 تستهای مثبت داشتند که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد ( p= ۰/۳۶۲). نتیجه گیری : نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نمی توان ویروس HTLV1 را به عنوان عامل خطر در سـرطان گردن رحم در نظر گرفت.
doi:10.22038/ijogi.2010.5831 doaj:ce36d905dc934083a4685084c3210a63 fatcat:xz7buxpfdnge5a55hxggvcweqm